El canvi climàtic se situa com a primera preocupació per als ciutadans espanyols, amb un 29% de primeres respostes, per sobre fins i tot de qüestions com ara les guerres o la immigració. Els altres països on més preocupa el canvi climàtic són Itàlia (35%), Portugal (31%), França i el Canadà (totes dues amb un 27%), almenys entre els països enquestats en un dels sondejos mundials més prestigiosos.

L'evolució des del 2022 de la preocupació per l'amenaça climàtica augmenta lleugerament a la majoria dels països, però a Espanya experimenta un creixement notable, ni més ni menys que de set punts percentuals (el 2022 es trobava en el 22%).

Aquestes són algunes de les conclusions principals de l'estudi Transatlantic Trends 2023, realitzat a 14 països occidentals amb la participació de 21.000 enquestats (1.500 per país), i centrat en temes vinculats amb la política internacional i les relacions transatlàntiques. És un estudi organitzat pel German Marshall Fund dels Estats Units i la Fundació BBVA.

Suport als científics; rebuig a les empreses

El canvi climàtic és, tal com recull l'enquesta, la preocupació no conjuntural més present a la majoria dels països. Tot i això, els ciutadans valoren de forma desigual el paper que adopten diferents actors davant aquesta amenaça: mentre que el balanç és clarament favorable en el cas de la comunitat científica (una mitjana superior al 60% del total respon que fan "molt" o "força" per enfrontar el canvi climàtic), es modera respecte a les ONG i els ciutadans (al voltant del 50% donen les dues respostes positives) i es torna negatiu en el cas de les empreses (per sota del 45%). Els espanyols avaluen encara més negativament l'actuació d'aquestes últimes (només el 25% considera que fan molt o força).

La UE treballa "molt o força"

La majoria als països europeus (58%) i als Estats Units (50%) considera que la UE en conjunt fa molt o força en aquesta lluita, mentre que aquesta consideració disminueix respecte a l'actuació dels Estats Units (41% de mitjana) i a la del govern del mateix país al qual pertany l'enquestat (48% de mitjana a la UE). Aquesta opinió es torna encara més crítica quan es tracta de valorar la contribució de la Xina (per sota del 30%).

Els espanyols, a més d'aparèixer entre els ciutadans més preocupats per l'amenaça climàtica, també es troben entre els que valoren més desfavorablement l'actuació que fan els diferents actors (tant governs de països com institucions) per afrontar-ho.

És especialment crítica la visió dels enquestats espanyols respecte a l'actuació de la Xina, els Estats Units i el govern espanyol, així com la de les empreses i els ciutadans. Només la comunitat científica rep més de la meitat de les respostes (el 58%) a les dues posicions favorables, fa "molt" o "bastant" contra el canvi climàtic.