El SEPE informa: aquesta és l’ajuda extra de 480 euros per a persones de més de 45 anys

La poden demanar els que hagin finalitzat la prestació contributiva d’atur

EPC

A partir de certa edat, a mesura que es compleixen anys, més complicat és trobar feina per a aquelles persones que estan en situació d’atur. Conscient d’aquest escenari, el Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE) va habilitar una ajuda extra de 480 euros que poden demanar els que hagin finalitzat la prestació contributiva d’atur.

Per obtenir aquest subsidi d’atur cal complir una sèrie de requisits: 

Tenir més de 45 anys i no tenir càrregues familiars, sense fills de menys de 26 anys o més grans d’aquesta edat, però amb una minusvalidesa d’almenys el 65% i que estiguin sota la seva responsabilitat.

L’aturat ha d’acreditar que ha estat cobrant l’atur, l’ha esgotat i manté la seva inscripció com a demandant d’ocupació un mes després. Tampoc ha de rebutjar cap oferta de col·locació.

Cal demostrar que les rendes percebudes mensualment són inferiors al 75% del salari mínim interprofessional (SMI), és a dir, que els ingressos no superen els 810 euros al mes.

L’ajuda no es pot rebre més de sis mesos, per la qual cosa, si se supera aquest període sense que la persona hagi trobat feina, s’ha d’acollir a una altra ajuda extraordinària del SEPE: la Renda Activa d’Inserció (RAI), en la qual es mantenen els requisits anteriors.