Bases legals de participació del sorteig a Instagram de cinc entrades dobles pel partit de futbol Catalunya-Panamà absolut masculí

Sorteig de cinc entrades dobles pel partit de futbol Catalunya-Panamà absolut masculí.

Sorteig de cinc entrades dobles pel partit de futbol Catalunya-Panamà absolut masculí. / Arxiu

1. EMPRESA QUE ORGANITZA PROMOCIÓ

EMPORDÀ, amb domicili a Figueres, avinguda de Salvador Dalí i Domènech, 79, 17600 Figueres, Girona i identificada amb el número CIF B17091711, sorteig de cinc entrades dobles pel partit de futbol Catalunya-Panamà absolut masculí, d'àmbit de Catalunya, a desenvolupar a través d’Instagram, exclusiu per a usuaris residents a Espanya d'acord amb el que disposa l'apartat “Requisits de participació”.

La finalitat d'aquest concurs és sortejar cinc entrades dobles pel partit de futbol Catalunya-Panamà absolut masculí entre els usuaris que segueixin els perfils @emporda_info i @fcf_cat  a Instagram, i segueixin les instruccions per a participar correctament en el sorteig.

2. DATA D'INICI I DATA DE FINALITZACIÓ

El Sorteig s'iniciarà el dia 21 de maig de 2024 i finalitzarà el 27 de maig de 2024 a les 23:59 hores. El 28 de maig es farà el sorteig i públic el nom dels guanyadors i s'hi contactarà a través d’Instagram per indicar-los com obtenir el premi.

3. REQUISITS DE PARTICIPACIÓ I MECÀNICA DE SORTEIG

Els requisits de participació seran els següents:

 • Podran participar aquelles persones que resideixin a Espanya i siguin majors de divuit anys.
 • Hi podran participar aquells Participants que siguin titulars d'un compte a Instagram.
 • S'hauran de seguir els perfils @emporda_info i @fcf_cat a Instagram.
 • Caldrà etiquetar a la publicació l'amic, familiar o coneguts amb qui voldries anar-hi.
 • No podran participar en el concurs els empleats de l’empresa que cedeix els premis, així com els empleats de l'EMPORDÀ (@emporda_info).
 • Només es pot guanyar un premi per persona.

4. CONDICIONS DEL CONCURS

L’etiquetatge s’ha de fer en els comentaris del post del concurs i s’han de complir la resta de requisits de participació. La participació en el sorteig és de caràcter gratuït i no suposa cap cost addicional als seus participants. La participació en el sorteig suposa l'acceptació íntegra de les presents bases.

5. PREMIS

Les cinc entrades dobles pel partit de futbol Catalunya-Panamà absolut masculí que s’entregaran en el termini de temps especificat en aquest mateix apartat. El sorteig en què s'escollirà el guanyador/es farà de forma aleatòria i automàtica entre els participants que compleixin els requisits indicats.

Les condicions del premi les determinarà l'EMPORDÀ. El premiat haurà de cedir les seves dades a EMPORDÀ per a bescanviar el premi. El premi s’haurà de recollir personalment a les oficines d'EMPORDÀ. Es demanarà el DNI, nom i telèfon del premiat per a fer-ne entrega.

6. DESQUALIFICACIONS I PENALITZACIONS

Si s'evidenciés que qualsevol dels participants no compleix amb els requisits exigits en les Bases, o les dades proporcionades per participar no fossin vàlids, la seva participació es considerarà nul·la i quedaran automàticament exclosos de Sorteig.

7. PUBLICACIÓ DE COMENTARIS O OPINIONS

No es permetran comentaris o opinions si el contingut es considera inadequat, que siguin ofensius, injuriosos o discriminatoris o que poguessin vulnerar drets de tercers. Tampoc es permetran comentaris contra un particular que vulnerin els principis de dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge. No ens responsabilitzarem dels danys ocasionats pels comentaris que facin els participants en el Sorteig, i que en qualsevol moment puguin ferir la sensibilitat d'altres participants.

La participació en aquesta promoció, així com la publicació dels comentaris que es realitzen per part dels participants en les publicacions no podran vulnerar en cap cas les Regles comunitàries d'Instagram (https://help.instagram.com/477434105621119/?helpref=hc_fnav) ni les Condicions d'ús d'Instagram (https://help.instagram.com/478745558852511).

Facebook no patrocina, avala ni administra de cap manera aquesta promoció, ni està associat a ella. L'usuari es desvincula totalment de Facebook i és conscient que està proporcionant la seva informació l'empresa EMPORDÀ i no a Facebook. La informació que proporcioni s'utilitzarà per gestionar la participació del concursant i comunicar-li si és el guanyador.

8. EXONERACIÓ DE RESPONSABILITAT

A títol enunciatiu, però no limitatiu, no ens responsabilitzem de les possibles pèrdues, robatoris, retards o qualsevol altra circumstància imputable a tercers que puguin afectar el desenvolupament de la present Promoció, així com tampoc ens responsabilitzem de l'ús que faci el participant respecte del premi que obtingui d'aquest sorteig. No assumim la responsabilitat en casos de força major o cas fortuït que puguin impedir la realització de Sorteig o el gaudi total o parcial del premi.

9.- CESSIÓ DE DRETS

Els participants asseguren no infringir drets de tercers i reconeixen ser els únics responsables pels fets que es poguessin derivar. EMPORDÀ queda eximit de qualsevol responsabilitat al respecte.

10.- PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

Editorial l'Empordà es pren molt seriosament la protecció de la seva privacitat i de les seves dades personals. De conformitat amb el que estableix la normativa aplicable en matèria de protecció de dades, i concretament en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i de Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques en el que fa al tractament de dades personals hi ha la lliure circulació d'aquestes dades, cada participant, amb l'acceptació d'aquestes Bases Legals consent que les dades personals facilitades per a la participació en aquest concurs siguin incorporades a un fitxer titularitat de l'EMPORD , per tramitar la participació en el present sorteig i per comunicar-se amb vostè en cas que resultés Guanyador.

Els participants garanteixen que les dades personals facilitades són veraces i es fan responsables de comunicar a EMPORDÀ , qualsevol modificació d’aquestes. EMPORDÀ es reserva el dret a excloure de la present promoció a tot participant que hagi facilitat dades falses. Es recomana tenir la màxima diligència en matèria de protecció de dades mitjançant la utilització d'eines de seguretat, no podent-responsabilitzar a EMPORDÀ , de sostraccions, modificacions o pèrdues de dades il·lícites.

Els participants tenen dret a (I) accedir a les seves dades personals, així com a (II) sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió, (III) sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, (IV) oposar-se al tractament de les seves dades i (V) sol·licitar la seva portabilitat. Els participants poden exercir tots aquests drets en la següent adreça de correu electrònic: protecciondatos@epi.es indicant, el motiu de la petició.

Sense perjudici de qualsevol altre recurs administratiu o acció judicial, el participant tindrà dret a presentar una reclamació davant d'una Autoritat de Control, en particular en l'Estat membre en què tingui la seva residència habitual, lloc de treball o lloc de la suposada infracció, en cas que consideri que el tractament de les seves dades personals no és adequat a la normativa, així com en el cas de no veure satisfet l'exercici dels seus drets.

L'Autoritat de Control davant la qual s'hagi presentat la reclamació informarà el reclamant sobre el curs i el resultat de la reclamació.

10.1. CANVIS I ACCEPTACIÓ

Reservat el dret de modificar o ampliar aquestes bases promocionals, en la mesura que no perjudiqui o menyscabi els drets dels Participants al Sorteig. El sol fet de participar en el concurs implica que el participant accepta totalment les condicions d'aquestes Bases Legals. Així mateix, la participació en un concurs d'aquesta naturalesa suposa l'acceptació de les normes de la xarxa social Instagram a través del qual es desenvolupa el mateix.

11. LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

Aquestes bases legals es regiran de conformitat amb la llei espanyola. Seran competents per resoldre qualsevol reclamació o controvèrsia que pogués plantejar-se en relació amb la validesa, interpretació o compliment d'aquestes bases els Jutjats i Tribunals de Girona.

L’abandó engoleix la plaça de braus de Figueres

Les parts han arribat a un acord i l’Audiència li ha imposat una pena d’1 anyi 11 mesos de presó; també haurà de pagar les despeses de detectius L'acusat d'esquenes a l'Audiència de Girona L'acusat d'esquenes a l'Audiència de Girona / ARIADNA SALA Ariadna Sala Ariadna Sala Girona 16 JUN L 2024 6:30 L’Audiència de Girona ha condemnat un home per falsificar informació mèdica i intentar estafar quatre asseguradores per cobrar l’assegurança de vida a l’Alt Empordà. L’acusat va admetre els fets davant el tribunal de la secció quarta, i les acusacions i la defensa van acordar una pena d’1 any i 11 mesos de presó que li permetrà eludir l’ingrés al centre penitenciari. Els fets són de l’any 2016, i això ha permès que la fiscalia hagi proposat per l’acord que s’apliqui una atenuant molt qualificada de dilacions indegudes pel temps que ha trigat el cas a arribar a judici. PUBLICIDAD El tribunal ha fet constar a la sentència que el processat haurà de fer front al pagament dels costos del procediment, expressament els de les asseguradores. Així, una d’elles ha aportat un informe de més de 12.000 euros destinats a investigar mitjançant detectius privats que el processat complís els requisits per cobrar l’assegurança de vida. Tal com detalla l’escrit d’acusació de la fiscalia que l’acusat ha admès, entre el 2013 i el 2015 el processat va contractar quatre assegurances de vida per cobrir una incapacitat permanent absoluta en quatre asseguradores, que en cas de fer-se efectiva implicaria el cobrament de 300.000 euros. Durant la contractació de les pòlisses, va ometre aportar dades de la seva història clínica entre el 2004 i el 2016, on li constaven diversos problemes rellevants de salut. En canvi, va aportar altres documents que van ser alterats per ell perquè els paràmetres fossin normals. Tot plegat ho va fer per cobrar la quantia tot i saber que no es complien els requisits per fer-ho. Una estafa detectada A finals de l’any 2016 l’acusat va demanar a les entitats el pagament de les pòlisses, al·legant que li havia estat concedida la invalidesa absoluta i permanent. Finalment, cap de les asseguradores va concedir-li el pagament de la pòlissa perquè després d’investigar pel seu compte la veracitat de la petició van descobrir que la documentació que havia aportat estava manipulada. Et pot interessar El processat ha estat condemnat per quatre intents d’estafa agreujada en concurs medial amb un delicte de falsedat de certificats mèdics. Inicialment li demanaven quatre anys de presó, però l’acord de conformitat i el temps que ha transcorregut des que van tenir lloc ha propiciat una rebaixa de pena que ha acceptat. A banda de la pena de presó, que no complirà entre reixes si no comet cap delicte en els pròxims tres anys, també haurà de pagar una multa de 1.080 euros. La sentència ha estat dictada de forma oral.

Les parts han arribat a un acord i l’Audiència li ha imposat una pena d’1 anyi 11 mesos de presó; també haurà de pagar les despeses de detectius L'acusat d'esquenes a l'Audiència de Girona L'acusat d'esquenes a l'Audiència de Girona / ARIADNA SALA Ariadna Sala Ariadna Sala Girona 16 JUN L 2024 6:30 L’Audiència de Girona ha condemnat un home per falsificar informació mèdica i intentar estafar quatre asseguradores per cobrar l’assegurança de vida a l’Alt Empordà. L’acusat va admetre els fets davant el tribunal de la secció quarta, i les acusacions i la defensa van acordar una pena d’1 any i 11 mesos de presó que li permetrà eludir l’ingrés al centre penitenciari.  Els fets són de l’any 2016, i això ha permès que la fiscalia hagi proposat per l’acord que s’apliqui una atenuant molt qualificada de dilacions indegudes pel temps que ha trigat el cas a arribar a judici.  PUBLICIDAD  El tribunal ha fet constar a la sentència que el processat haurà de fer front al pagament dels costos del procediment, expressament els de les asseguradores. Així, una d’elles ha aportat un informe de més de 12.000 euros destinats a investigar mitjançant detectius privats que el processat complís els requisits per cobrar l’assegurança de vida.  Tal com detalla l’escrit d’acusació de la fiscalia que l’acusat ha admès, entre el 2013 i el 2015 el processat va contractar quatre assegurances de vida per cobrir una incapacitat permanent absoluta en quatre asseguradores, que en cas de fer-se efectiva implicaria el cobrament de 300.000 euros. Durant la contractació de les pòlisses, va ometre aportar dades de la seva història clínica entre el 2004 i el 2016, on li constaven diversos problemes rellevants de salut. En canvi, va aportar altres documents que van ser alterats per ell perquè els paràmetres fossin normals. Tot plegat ho va fer per cobrar la quantia tot i saber que no es complien els requisits per fer-ho. Una estafa detectada A finals de l’any 2016 l’acusat va demanar a les entitats el pagament de les pòlisses, al·legant que li havia estat concedida la invalidesa absoluta i permanent. Finalment, cap de les asseguradores va concedir-li el pagament de la pòlissa perquè després d’investigar pel seu compte la veracitat de la petició van descobrir que la documentació que havia aportat estava manipulada.  Et pot interessar    El processat ha estat condemnat per quatre intents d’estafa agreujada en concurs medial amb un delicte de falsedat de certificats mèdics. Inicialment li demanaven quatre anys de presó, però l’acord de conformitat i el temps que ha transcorregut des que van tenir lloc ha propiciat una rebaixa de pena que ha acceptat. A banda de la pena de presó, que no complirà entre reixes si no comet cap delicte en els pròxims tres anys, també haurà de pagar una multa de 1.080 euros. La sentència ha estat dictada de forma oral.
Els amants del suquet de peix tenen una cita a Roses del 21 al 30 de juny
L’històric porxo de la plaça del Fort de Capmany llueix després de la seva restauració
Rull avisa que detenir Puigdemont implicaria "prevaricar"
Un projecte educatiu a Figueres genera consciència ambiental
Defuncions del 16 de juny de 2024 a l'Alt Empordà
La decisió