La possible multa per als pensionistes que no informin d’això a la Seguretat Social

L’advertència afecta un 25% de les pensions, més de 2 milions de persones

La multa podria afectar a més de 2 milions de persones.

La multa podria afectar a més de 2 milions de persones.

Tots aquells pensionistes que resideixin a Espanya, tinguin rendes inferiors a 8.614 euros anuals i no arribin a cobrar la pensió mínima, tenen la possibilitat de rebre un complement a mínims de l’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) per a pensions de jubilació, incapacitat permanent, viudetat, orfandat i en favor de familiars.

En contraprestació, abans de finalitzar cada mes de març, els beneficiaris d’aquest complement han d’acreditar el seu dret a aquest presentant un certificat de rendes. A tots ells, la Seguretat Social els avisa que no presentar el certificat els pot portar una sanció i la possible retirada del complement a mínims.

En total són 2.177.222 pensionistes, un de cada quatre, segons el Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social, els que cobren de l’INSS el complement.