La Generalitat va recaptar 158,09 milions d'euros (MEUR) en impostos a les comarques gironines durant el 2016. Una xifra que, d'un exercici a l'altre, representa una davallada del 6% i trenca la tendència a l'alça registrada els darrers anys. Del conjunt de tributs que gestiona la Generalitat, be siguin propis o cedits per l'Estat, n'hi ha sobretot dos que expliquen aquesta baixada. Per una banda, aquells vinculats al sector immobiliari (sobretot, els que graven les noves hipoteques al registre). I per l'altra, aquells referits al món del joc, que s'apliquen a bingos, rifes o casinos. Per contra, a l'altre costat de la moneda s'hi troben aquells impostos que d'un any per l'altre sí que han millorat recaptació, com ara Patrimoni, Successions i Donacions o la taxa turística. Ara bé, no han pujat prou com per capgirar la mitjana. Per primer cop, a més, s'ha començat a recaptar l'impost que grava els habitatges buits.

L'any passat, la Generalitat va ingressar 158.099.609,09 euros procedents dels tributs propis i dels cedits per l'Estat a les comarques gironines. La xifra anterior no només inclou la recaptació líquida, sinó també les liquidacions que s'han dut a terme o aquelles quantitats que encara no s'han ingressat, però que els contribuents estan obligats a pagar (que en l'argot econòmic es coneix amb el nom de 'contret').

L'estadística dels ingressos que gestiona l'Agència Tributària de Catalunya (ATC) inclou dos grups de tributs. Per una banda, aquells que ha tirat endavant el Parlament -és a dir, els propis- com ara la taxa turística, grans establiments comercials o pisos buits. I per altra banda, la recaptació d'aquells tributs cedits per l'Estat (bé sigui total o parcialment) com ara Patrimoni, Successions i Donacions o els que es graven sobre el joc.

Si es miren els números globals, al territori l'any passat les arques públiques van ingressar 10,13 MEUR menys que al 2015. Això, traslladat en percentatges, suposa una davallada del 6% respecte l'exercici anterior (aleshores, es van recaptar 168.234.853,85 euros). I no només això, sinó que també representa trencar la tendència a l'alça registrada en els darrers tres anys.

A les comarques gironines, hi ha sobretot dues causes -o tributs, parlant en propietat- que expliquen aquesta davallada. Per un banda, aquells que es refereixen al sector immobiliari; i per l'altra, aquells que graven el joc i les apostes.

Gairebé un 9% menys

A la demarcació, la recaptació dels tributs vinculats amb el sector del totxo ha baixat gairebé un 9% d'un any per l'altre (s'ha passat de 107,55 MEUR a 98). El descens no és tan acusat en el cas de l'impost de Transmissions Jurídiques Patrimonials, que entre d'altres, grava la compravenda de pisos de segona mà. Aquí, la recaptació ha davallat un 4% en relació al 2015 (82,54 MEUR).

Però en el cas de l'impost sobre Actes Jurídics Documentats, que han de pagar aquells qui constitueixen una hipoteca, aquí sí que els ingressos han caigut en picat. De fet, en una tercera part. Al 2016, s'han recaptat 14,88 MEUR per aquest tribut (davant els 20,93 del 2015).

A la demarcació, els ingressos d'aquells impostos vinculats al sector immobiliari representen més del 60% de tot el que recapta l'ATC al territori.

Al costat d'aquests, un altre grup de tributs que també ha caigut en recaptació d'un any per l'altre són aquells que es refereixen al món del joc i les apostes. En concret, a la demarcació la caiguda d'ingressos ha estat del 42% (passant de 14,55 a 8,43 MEUR). Els descensos més acusats han estat en aquells impostos que graven els bingos i les màquines recreatives i d'atzar.

Més per Patrimoni, Successions i Donacions

A l'altre costat de la moneda hi ha, però, aquells impostos que incrementen recaptació d'un any per l'altre (si bé no prou com per capgirar la mitjana). D'entrada, un dels que ho fa més és Patrimoni, que gairebé dobla els ingressos en comparació amb el 2015 (passant de 612.000 euros a 1,04 MEUR).

Aquest augment es deu, sobretot, a dues causes. Per una banda, l'increment de la quota mitjana a ingressar; i per l'altra, l'augment del número de declarants que va sumar el tribut (a tot Catalunya, més de 1.400).

Al costat de Patrimoni, un altre grup d'impostos que ha augmentat recaptació al territori és Successions i Donacions. En concret, d'un exercici a l'altre ho ha fet en un 13%, passant de recaptar-se'n 38,64 MEUR a 43,73.

Taxa turística i pisos buits

La taxa turística també ha millorat recaptació d'un any per l'altre. A les comarques gironines, l'any passat la Generalitat va recaptar 6,51 MEUR d'aquest tribut, que paguen tots aquells qui pernocten en hotels o establiments del sector. Al 2015, havien estat 6,27 MEUR.

Aquesta xifra demostra l'empenta que tenen les marques Costa Brava i Pirineu de Girona a l'hora d'atraure turistes. I és que, descomptant Barcelona i la seva àrea metropolitana, Girona és el territori de tot Catalunya que més ha recaptat per la taxa turística (passant per davant de Costa Daurada o Vall d'Aran).

Per últim, l'estadística de l'ATC també incorpora, per primer any, els ingressos d'un nou tribut: el de l'impost sobre habitatges buits. De moment són només 1.600 euros, però que ja mostren la voluntat del Govern per pressionar aquelles entitats que tinguin habitatges desocupats (a tot Catalunya, eminentment Barcelona, se n'han recaptat 11,49 MEUR).

L'any passat, arreu de Catalunya la recaptació de la Generalitat pels impostos propis i cedits es va situar en 2.914 MEUR (un 8% més respecte el 2015). Pel què fa a la resta de demarcacions, a les comarques de Barcelona es van recaptar 2.599,88 MEUR; a les de Tarragona, 98,16 MEUR, i a les de Lleida, 55,65 MEUR. Del conjunt de Catalunya, les demarcacions de Barcelona i Lleida són les úniques que, en global, creixen en recaptació.