Ordenança

L’Ajuntament de Palau-saverdera treballa per la convivència

Aquesta ordenança té per objectiu preservar l’espai públic i fomentar el civisme

Façana de l'ajuntament de Palau-saverdera.

Façana de l'ajuntament de Palau-saverdera. / Empordà

Empordà

Empordà

El ple de l’Ajuntament de Palau-saverdera, celebrat el 27 de maig passat, va aprovar inicialment l’Ordenança de civisme i convivència. Aquesta ordenança, que aviat s’exposarà al públic per 30 dies hàbils, té per objecte preservar l’espai públic com a lloc de convivència i civisme, on totes les persones puguin desenvolupar en llibertat les seves activitats de lliure circulació, oci, trobada i esbarjo, amb ple respecte a la dignitat i als drets dels altres i a la pluralitat d’expressions culturals, polítiques, lingüístiques, religioses i de formes de vida diverses existents a Palau-saverdera.

El 12 de gener de l’any 2023, l’Alcaldia Presidència de Palau-saverdera va dictar la resolució per iniciar l’expedient per l’aprovació de l’ordenança, on es marcarà que estarà prohibit fer un ús impropi dels espais públics i els seus elements, de manera que impedeixi o dificulti la utilització o el gaudi per la resta d’usuaris.

Particularment, l’ordenança serà d’aplicació en tots els espais públics del municipi, com ara els carrers, les vies de circulació, les voreres, les places, les avingudes, els passeigs, els passatges, els parcs, els jardins i els altres espais o zones verdes o forestals, els camins municipals, els ponts i els passos subterranis, els aparcaments, les fonts, els edificis i els equipaments públics i els altres espais destinats a l’ús o al servei públic de titularitat municipal, així com a les construccions, instal·lacions, el mobiliari urbà i la resta de béns i elements de domini públic municipal situats en aquells.

L’ordenança s’aplicarà, també, als espais, els edificis, els immobles, les construccions, les instal·lacions i els béns de titularitat privada quan des d’ells es realitzin conductes o activitats que afectin negativament la convivència i el civisme als espais i a les instal·lacions.