L'ACA restituirà l'entorn fluvial d'un tram del riu la Muga a Pont de Molins per 219.396 €

Els treballs, finançats amb els fons Next Generation, formen part del pla d'actuacions de protecció i adaptació al risc d'inundació i integració ambiental en nuclis urbans

Riu La Muga pel seu pas per Pont de Molins.

Riu La Muga pel seu pas per Pont de Molins.

ACN

L'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) ha adjudicat l'execució dels treballs de restauració fluvial del riu la Muga a l'entorn de l'antic molí de Can Sagrera a Pont de Molins. Els treballs, finançats amb els fons Next Generation, formen part del pla d'actuacions de protecció i adaptació al risc d'inundació i integració ambiental en nuclis urbans. L'actuació té un pressupost de licitació de 219.396 euros i preveu actuacions a l'assut de l'antic molí (de 4 metres d'altura i 46 d'amplada) i la captació d'aigua del pou d'abastament que s'alimenta de la làmina creada per l'assut, el canal de derivació i les estructures que el conformen, tot l'espai fluvial que no té connectivitat i la zona de bosc que es troba entre el canal de derivació i el riu.

Els treballs preveuen una millora de la connectivitat a través de la construcció d'un canal lateral, que utilitzarà una part del canal de derivació existent, que pugui superar les dues barreres existents en l'àmbit, l'assut de l'antic molí i la resclosa dels regants, mantenint així les dues infraestructures i millorant globalment la connectivitat fluvial. D'aquesta manera, amb la construcció d'un únic pas per salvar les dues barreres, preveuen que els peixos puguin estalviar esforç i energia, perquè ja no hauran de remuntar dos passos seguits en un tram tant curt de riu.

Aquest canal ha de simular una petita llera natural, per tant s'evitarà construir un canal de formigó llis i s'empraran materials que permetin un tractament irregular de les superfícies amb la incorporació de roques i còdols.

Segons informa l'ACA en un comunicat, l'entorn fluvial està caracteritzat per albereda i pollancreda amb lliri pudent i altres boscos de ribera amb força vegetació arbustiva. Un cop acabats els treballs, faran una neteja i aclarida selectiva d'espècies al·lòctones a retirar i netejar i recollida de brossa al llarg de l'àmbit de l'actuació que no hagi estat afectat per les esbrossades realitzades en els treballs previs. Finalment, es plantaran les especies de bosc de ribera d'estrat herbaci, arbustiu i arbori pròpies d'aquest ecosistema