18 de abril de 2016
18.04.2016

Quines despeses es pot deduir un autònom?

Repassem les partides que estan subjectes a desgravacions en la declaració de la renda d'aquests treballadors

18.04.2016 | 17:19
Quines despeses es pot deduir un autònom?

La declaració de la renda és sempre un apartat especialment important per als treballadors autònoms, obligats a consignar nombroses partides i activitats i a aportar documents que justifiquin les seves deduccions. Quines són les desgravacions a les que tenen dret aquests treballadors i les despeses que poden deduir-se?

-Seguretat Social: quan els pagaments al règim de cotització siguin a càrrec de la companyia, aquests podran ser deduïbles. Si hi ha aportacions del treballador autònom a entitats o mutualitats de previsió social, es podrà deduir la meitat de les mateixes en casos de baixa per contingències comunes.

-Sous I salaris: els pagaments de l'empresari autònom als seus treballadors en conceptes de sous, salaris, dietes, despeses de viatge i retribucions en espècie també entren en la declaració com a conceptes subjectes a deducció.

-Lloguer: Les despeses que fan referència a les quotes d'arrendament del local en el qual es desenvolupa l'activitat econòmica, així com el manteniment de les instal·lacions. No així les despeses d'ampliació o millora de les mateixes.

-Serveis Exteriors: en aquest apartat, l'autònom no podrà desgravar en la seva declaració conceptes com les contractacions que hagi fet d'advocats, notaris, assessors, auditors i intermediaris.

Formació: l'autònom pot deduir despeses com assegurances de salut, indemnitzacions contribucions a plans de pensions i aportacions a mútues i entitats de previsió social voluntària.

-Impostos: Les desgravacions inclouen l'Impost sobre el Valor Afegit (IVA) en serveis necessaris per a l'activitat de l'autònom, com a despeses en benzina i menjars en restaurants amb la pertinent justificació.

-Consum I explotació: aquí entren les despeses d'apartats com relacions públiques, publicitat, serveis bancaris, aigua i telefonia, electricitat, primes d'assegurances i altres despeses d'oficina.

-Transport: Totes les despeses relatives a la mobilitat del treballador autònom (peatges, gasolina, bitllets, etc.), també estan subjectes a deducció sempre que facin referència a l'activitat econòmica desenvolupada.

-Habitatge: Aquest és un concepte fonamental per a molts treballadors autònoms. Si l'activitat es realitza en el propi habitatge d'aquest, es podrà deduir la part proporcional relativa a despeses de comunitat, amortització de l'immoble, interessos de la hipoteca, assegurances de la llar, l'IBI (Impost Béns i Immobles) i compres de material .

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook