Renda 2021

Què fer quan no podem pagar l’import de la declaració de la renda

Hi ha opcions per fer front al pagament quan la quantitat és massa elevada i no disposem del capital necessari per a afrontar-lo

Estem en ple període de presentació de la declaració

Estem en ple període de presentació de la declaració / Emilio Naranjo

Mateo Gordillo

Després d’un mes i mig des que comencés la campanya de la Renda 2021, el 6 d’abril passat, continuen sorgint qüestions al voltant de les obligacions tributàries. Que la declaració de la renda surti a pagar mai resulta agradable, però ho és encara menys si la persona afectada no pot fer front a l’import reclamat per Hisenda.

El primer que cal tenir en compte és que en cap cas no resulta eludible l’obligació de pagar a l’Agència Tributària. Si la declaració surt a pagar, sigui quina sigui la quantitat i la situació, cal rendir comptes tant sí com no, ja que significa que s’han aportat menys impostos dels corresponents a l’anterior exercici.

Aclarit aquest punt, sí que hi ha opcions per afrontar amb més comoditat un pagament elevat en el cas de trobar-se en una situació econòmica desfavorable. Aquestes són les alternatives per minimitzar l’impacte del pagament de la declaració de la renda.

Fraccionar el pagament

És l’opció més habitual i recomanable. L’Agència Tributària ofereix la possibilitat a tots els contribuents a qui surt a pagar de dividir el pagament en dos terminis: el primer, quan es lliura la declaració, i el segon, al novembre.

A la primera quota s’ha d’abonar el 60% de l’import total; mentre que a la segona cal pagar el 40% restant. Per acollir-se a aquesta opció, cal marcar l’opció de pagament fraccionat a la casella corresponent, situada al final de l’esborrany. Un cop sol·licitat, Hisenda s’encarrega d’informar sobre els terminis exactes.

Ajornar el pagament

Una altra alternativa és la de sol·licitar un ajornament de pagament a Hisenda, un procediment que es pot fer a través de la seu electrònica de l’Agència Tributària. Per això, s’ha de reunir la documentació que acredita la situació econòmica que impedeix el pagament, com a justificants de pagaments, rebuts o deutes.

L’Agència Tributària té la darrera paraula sobre si concedeix o no l’ajornament. Així mateix, cal tenir en compte que l’ajornament suposa haver de fer front també a uns interessos de demora del 3,75%.