La campanya de la Renda 2019 va arrencar aquest dimecres amb algunes novetats importants i una de les preguntes que més ens fem en aquestes dates és si tenim l'obligació de presentar la declaració.

Encara que per a molts ciutadans no suposa grans tràmits, per a altres complir amb l'IRPF sí que implica el petit esforç de reunir els documents necessaris, especialment quan es tracta de buscar desgravacions. A més, cal subratllar que no complir amb el compromís, en el cas de ser obligatori, pot comportar diferents sancions econòmiques.

Estan obligats a presentar la declaració (sigui confirmant un esborrany a través del web o presentant una declaració) tots els contribuents persones físiques residents a Espanya, excepte alguns casos.

Quantitat mínima per fer la declaració de la Renda 2019

Estan obligats a declarar tots els contribuents persones físiques residents a Espanya, excepte els que hagin percebut, exclusivament, rendes procedents de:

1. Rendiments de la feina personal, iguals o inferiors a 22.000 euros anuals:

- Sempre que procedeixin d'un sol pagador.

- Quan hi hagi diversos pagadors, sempre que la suma del segon i posteriors per ordre de quantia no superin en conjunt la quantitat de 1.500 euros.

- Quan els únics rendiments de treball consisteixin en prestacions passives (pensions de la Seguretat Social i de classes passives, prestacions de plans de pensions, assegurances col·lectives, mutualitats de previsió social, plans de previsió social empresarial, plans de previsió assegurats i prestacions d'assegurances de dependència), sempre que la determinació del tipus de retenció aplicable s'hagi realitzat d'acord amb el procediment especial reglamentàriament establert (a sol·licitud del contribuent mitjançant presentació de el model 146).

El límit es fixa en 14.000 euros anuals, en els següents supòsits:

- Quan els rendiments de la feina procedeixin de més d'un pagador i la suma de les quantitats percebudes del segon i restants per ordre de quantia superin la quantitat de 1.500 euros anuals.

- Si es perceben pensions compensatòries del cònjuge o anualitats per aliments no exemptes.

- Quan el pagador dels rendiments de la feina no estigui obligat a retenir.

- Si es perceben rendiments íntegres de la feina subjectes a tipus fix de retenció. Tenen aquesta consideració en 2019 el tipus de retenció del 35 per 100 o del 19 per 100 (quan els rendiments procedeixin d'entitats amb un import net de la xifra de negocis inferior a 100.000 euros) aplicable a les retribucions percebudes per la condició d'administradors i membres dels consells d'administració, de les juntes que facin les seves vegades i altres membres d'altres òrgans representatius, així com el tipus de retenció del 15 per 100 aplicable als rendiments derivats d'impartir cursos, conferències i similars, o derivats de l'elaboració d'obres literàries, artístiques o científiques, sempre que se cedeixi el dret a la seva explotació.

2. Rendiments de capital mobiliari i guanys patrimonials sotmesos a retenció o ingrés a compte, amb el límit conjunt de 1.600 euros anuals.

S'exclou del límit conjunt de 1.600 euros anuals als guanys patrimonials procedents de transmissions o reemborsaments d'accions o participacions d'institucions d'inversió col·lectiva en els quals la base de retenció no sigui procedent determinar-la per la quantia a integrar en la base imposable. Quan la base de retenció no s'hagi determinat en funció de la quantia a integrar en la base imposable el guany patrimonial obtingut procedent de transmissions o reemborsaments d'accions o participacions d'institucions d'inversió col·lectiva no es pot computar com a guany patrimonial sotmès a retenció o ingrés a compte a l'efecte dels límits excloents de l'obligació de declarar.

3. Rendes immobiliàries imputades, rendiments de lletres del tresor i subvencions per a adquisició d'habitatges de protecció oficial o de preu taxat, i altres guanys patrimonials derivats d'ajudes públiques, amb límit conjunt de 1.000 euros anuals.

No hauran de presentar declaració en cap cas els que obtinguin rendiments íntegres de la feina, de capital o d'activitats econòmiques, o guanys patrimonials que conjuntament no superin els 1.000 euros ni els que hagin tingut, exclusivament, pèrdues patrimonials inferiors a 500 euros.

No obstant això, encara que no estiguin obligats a declarar, tots els contribuents que exerceixin el dret a aplicar-se determinades reduccions o deduccions o a rebre una devolució han de confirmar l'esborrany o presentar la declaració.

No es prendran en consideració les rendes exemptes de l'Impost

Els límits anteriors són aplicables tant en tributació individual com conjunta.

Estan obligats a declarar en tot cas els contribuents que percebin qualsevol altre tipus de rendes diferents de les anteriors o superin els imports màxims indicats.

Quan es fa la declaració de la Renda 2019

El dia 1 d'abril va arrencar la campanya per a la presentació per Internet de les declaracions de renda i patrimoni 2019, així com per a aquells contribuents que desitgin realitzar-la per telèfon.

Des del passat dilluns els contribuents poden subscriure a la 'app' de l'Agència Tributària i accedir a les seves dades fiscals a la pàgina web de l'AEAT a través del sistema REN0, el certificat o clau PIN, així com a l'aplicació. A més, els contribuents poden sol·licitar el número de referència des del passat 6 de març per les mateixes vies.

Des de dimecres, quan es va iniciar la campanya, els usuaris poden gestionar les seves declaracions per Internet, a través de el servei de tramitació Renda web, i de la 'app', així com fer ús del servei telefònic d'informació tributària de Renda (901 33 55 33 o 91 554 87 70), que romandrà tot l'any disponible.

No obstant això, el termini per a sol·licitar cita prèvia en el plan "Le Llamamos", pel qual l'AEAT truca al contribuent prèvia sol·licitud, s'ajorna i es podrà efectuar des del 5 de maig al 29 de juny, per Internet, per la ' app ', o per telèfon automàtic (901 12 12 24 o 91.535 73 26), en el qual també es podran anul·lar les cites de campanya de Renda, així com per telèfon amb atenció personal (901 22 33 44 o 91 553 00 71 ).

Igualment, des del 5 de maig hi haurà la possibilitat de sol·licitar cita prèvia per a la confecció de declaracions de renda de forma presencial a les oficines de l'AEAT i altres entitats col·laboradores, fins al 29 de juny.

L'inici de l'atenció presencial, amb cita prèvia, en oficines de l'Agència Tributària i altres entitats col·laboradores, com a comunitats autònomes, ajuntaments o registres s'ha fixat en el 13 de maig.

Dates clau de la Renda 2019

La Campanya de la Renda i Patrimoni de 2019 va arrencar el passat 1 d'abril per a la presentació per internet i per telèfon, i es prolongarà fins al 30 de juny, segons el calendari del contribuent elaborat per l'Agència Tributària.

Els que optin per la presentació presencial podran fer-ho a partir del 13 de maig a les entitats col·laboradores, comunitats autònomes i oficines de l'AEAT.

El termini de la campanya de 2019 finalitzarà el 30 de juny en general, si bé, en els casos de declaracions amb resultat a ingressar amb domiciliació al compte la campanya conclourà amb anterioritat, el 25 de juny. No obstant això, si s'opta per domiciliar únicament el segon termini de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, la mateixa es podrà realitzar fins al 30 de juny.