El Departament d'Agricultura ha informat a les organitzacions agràries que durant la primera setmana de desembre es pagarà conjuntament la totalitat màxima permesa dels ajuts directes dissociats a la producció sol·licitats aquest any a través de la DUN (Declaració agrària) 2019.

Tots els beneficiaris de pagament bàsic, pagament verd, complement de joves i del règim de petits agricultors cobraran el percentatge màxim dels ajuts de la PAC, tal i com preveu la normativa comunitària. Aquest percentatge està previst que sigui del 95%. El 5% restant es pagarà un cop s’hagi fet, com cada any, la validació dels límits pressupostaris.

La previsió de pagaments és:

Aquest pagament, que inclou la pràctica totalitat de les sol·licituds dels ajuts directes dissociats de les DUN 2019, es pot fer un cop finalitzats els controls estrictes i curosos, de la totalitat dels expedients tal com marca el reglament comunitari, i que han estat realitzats amb l'esforç del personal del DARP, les entitats col·laboradores, ramaders i pagesos.

D'aquesta manera, el Departament fa que els diners dels ajuts directes dissociats de la PAC arribin el primer dia possible del mes de desembre, en el seu 95% de l’import, al sector agrari català. Catalunya serà una de les regions europees que pagarà abans l’import màxim permès, tal com es va fer en la campanya passada.

La resta de pagaments d'ajuts directes associats, tant agrícoles com ramaders, es realitzaran durant el primer trimestre del 2020 tal com es fa cada any. En total, es preveuen pagar més de 265.000.000€ al sector agrari corresponents als ajuts directes.

Aquest any a Catalunya s'ha posat en marxa una nova eina per a efectuar les declaracions (DUN WEB), per tal d'efectuar de manera més eficient totes les sol·licituds d’ajuts per part dels agricultors i ramaders, evitant errors, i facilitant la declaració dels nombrosos tràmits que es realitzen en aquest portal que el DARP posa a disposició del sector agrari. Com a novetat, permet efectuar una actualització constant de la seva explotació que és necessària per a molts tràmits que ha de presentar l’agricultor o ramader davant de l’Administració.

Com a novetat, cal destacar que s'ha dissenyat un mètode propi de control amb l'ús de la informació gratuïta del satèl·lit SENTINEL II. L'aplicació d'aquestes noves tecnologies s’ha dut a terme a la zona del delta de l'Ebre i el resultat ha estat molt satisfactori.

Els ajuts directes formen part del primer pilar dels ajuts de la PAC finançats en la seva totalitat pel Fons Europeu Agrícola de Garantia Agrària (FEAGA), amb un pressupost anual disponible per a l’Estat espanyol de poc més de 5.000 M€, dels quals a Catalunya se’n gestionen 265 M€, aproximadament.

El Departament d'Agricultura és l'administració encarregada de gestionar els ajuts de la PAC que reben els agricultors i ramaders catalans. Com a organisme pagador, sempre ha estat reconegut per la seva eficiència en la gestió d’aquests ajuts.