El Pla de ferms sostenibles vol aconseguir millors infraestructures i més sostenibles. Aquest programa vol promoure, mitjançant la compra pública d’innovació, l’aplicació de materials i tecnologies més sostenibles tant en el disseny com en la producció, la construcció i el manteniment de ferms per a carreteres, tot aportant nous valors afegits a la seva funcionalitat bàsica de seguretat viària.

També introdueix altres aspectes innovadors com la participació i implicació de les empreses adjudicatàries i el sistema d’avaluació de les ofertes que es presentin.

Materials i tècniques més sostenibles

Pel que fa a la sostenibilitat de materials i tècniques, el Pla pretén afavorir la reducció d’emissions, l’economia circular, la sostenibilitat econòmica i la sostenibilitat energètica. Així, proposa mesures com:

  • Reducció del balanç energètic: Temperatura de fabricació (ús de mescles en fred), transport i estesa del ferm.
  • Reducció d’emissions i consum energètic, menor envelliment del betum i millora de les condicions de treball.
  • Aprofitament de productes elaborats amb materials reutilitzats o reciclats (material fresat, pols de pneumàtic, àrids siderúrgics, residus ceràmics de bòviles, olis de motors, plàstics, etc.).
  • Augment de la durabilitat i cicle de vida, i, per tant, reducció en els consums de materials i costos.
  • Ús de noves tecnologies i nous materials que facin possible que el ferm passi a ser una font d’energia (radiació solar, trànsit).