La Conselleria d'Educació de la Generalitat ha establert uns criteris que fixen com ha de ser l'avaluació i el seguiment d'alumnat durant el període de confinament pel nou coronavirus, que seran tramesos durant aquest dilluns a les direccions dels centres i que han de tenir en compte la "situació personalitzada" de cada alumne.

Segons ha informat el departament en un comunicat, l'objectiu és donar continuïtat a l'activitat formativa per ajudar a mantenir els hàbits i el procés d'aprenentatge amb propostes educatives que arribin a tot l'alumnat, en un període en el qual el suport emocional als estudiants i les famílies pren major rellevància.

Educació ha assenyalat que les activitats que s'organitzin han de seguir els paràmetres de l'ensenyament per competències i "defugir la necessitat i pressió d'acabar els programes", i ha recomanat fer propostes setmanals de diferents àmbits curriculars, amb un calendari d'entrega i amb la possibilitat de fer una tornada de les activitats, i evitar treballs repetitius.

Ha cridat a evitar reproduir el treball que es fa als centres, amb la transportació directa dels horaris setmanals, i ha assenyalat que les direccions han de planificar i coordinar la proposta de forma sostenible, tant per a alumnes com a docents.

Garantir la interacció

La interacció entre professorat i alumnat s'ha de garantir a partir dels diferents mitjans, ja sigui per correu electrònic o altres entorns, i que permeti la tornada per exemple amb l'enviament de fotografies dels treballs o l'enviament de documents digitals, i ha afirmat que és necessari usar "tots els recursos tecnològics a l'abast" per acompanyar a l'alumnat en funció dels recursos disponibles per cadascun.

El departament ha establert que el segon semestre s'avalua fins al 12 de març, amb les observacions obtingudes fins a aquest moment, i els informes per a alumnes i famílies es podran lliurar una vegada es normalitzi l'activitat acadèmica, malgrat que alguns centres ja els han tramitat a les famílies.

El període comprès entre el 12 de març i el 13 d'abril no es considerarà "en cap cas lectiu ni calificable".

Educació ha assenyalat que "probablement" l'inici de la tercera avaluació es farà encara en període de confinament, per la qual cosa la docència haurà de ser virtual i l'avaluació serà qualificadora i personalitzada tenint en compte les limitacions de cada alumne, fet que implicarà un paper important dels tutors.

Revisar els criteris per al tercer semestre

El departament ha dit que serà necessari revisar els criteris d'avaluació formulats per cada centre a inici de curs i adaptar-los a les limitacions formatives i personals amb les quals es troba cada alumne, i que a partir del 13 d'abril establirà unes noves orientacions sobre aquest tema.

Cada centre haurà de definir i planificar les qualificacions de la tercera avaluació, determinar quines observacions, registres i anàlisis del procés es tindran en compte i com s'integraran en el sistema de qualificació, del que haurà d'informar a l'alumnat i les seves famílies dels nous criteris d'avaluació.

La conselleria ha afegit que les tasques realitzades durant el confinament han de suposar un "valor afegit en l'avaluació de l'alumne i no una penalització", ja que no es pot garantir que tots els alumnes disposin de les condicions materials adequades per dur-les a terme a distància, i ha afirmat que han de ser inclusives que s'ajustin al ritme, característiques i situació de cada alumne.

El departament ha assenyalat que la complexitat de la situació exigeix la màxima coordinació, i ha sostingut que l'elevat nombre de matèries en l'ESO i el Batxillerat i la preocupació per acabar els programes "podria conduir a un excés d'activitats i propostes, situació que és necessari evitar".

La conselleria ha reconegut l'esforç de les direccions dels centres, els titulars i els docents per adequar la seva activitat professional a la situació de confinament, i ha agraït el seu compromís i implicació amb la tasca educativa.