El Govern ha acordat instar les administracions públiques a adquirir vehicles nets. Es tracta d´una mesura per ambientalitzar les flotes a través de la compra pública verda i contribuir a la millora de la qualitat de l´aire. L´objectiu de l´acord del Govern és que s´incrementi el nombre de vehicles de baixes emissions i per això és necessari un canvi tant en la gestió de les flotes com en el protocol de decisió en l´adquisició de vehicles. D´aquesta manera, les administracions, quan hagin de comprar vehicles, de les categories M1 (turismes) i N1 (furgonetes petites), hauran de ser en primer terme elèctrics, i, en segon terme, atenent principalment al tipus de recorregut, vehicles híbrids o de gas (bifuel de gasolina).

Només s´establiran exempcions en els següents casos: que els vehicles a adquirir es destinin a recorreguts majorment interurbans o recorreguts fora de les zones de protecció especial de l´ambient atmosfèric (ZPE), tipologies de vehicles especials, necessitats àmplies d´autonomia, no disponibilitat de punts de recàrrega, entre d´altres.

Justificació en cas que es compri un vehicle convencional

En cas que els responsables de flota o l´òrgan de contractació competent, per motius tècnics o pressupostaris, considerin que no s´han d´aplicar les prioritats indicades, han d´emetre un informe justificatiu d´excepció. Amb això es pretén que la primera opció de compra que tot responsable de l´administració catalana es plantegi sigui la d´un vehicle de baixes emissions, i que en cas que acabi optant per un vehicle convencional, hagi de donar una justificació. Es vol aconseguir un canvi en el plantejament de les compres de vehicles de la Generalitat per tal de contribuir a la millora de la qualitat de l´aire que respirem.

En les licitacions per a l´adquisició de vehicles i en les licitacions de contractes de serveis l´execució dels quals requereixi l´ús de vehicles, els òrgans de contractació han d´aplicar la darrera versió de la Guia per a la compra verda de vehicles.

Els vehicles elèctrics, híbrids i de gas són vehicles amb un menor impacte ambiental en el seu ús. En primer lloc tenen menors emissions de partícules i òxids de nitrogen que els vehicles dièsel, i alts nivells d´aquests contaminants són perjudicials per la salut. A més, es tracta de vehicles de menors emissions de CO2 i permeten una major integració de les energies renovables en el transport. Així, també s´està donant resposta a la rellevant problemàtica del canvi climàtic i a compromisos presos arrel de la conferència de les Parts de París, la COP 21.

Millora ambiental de les flotes

L´acord d´avui també insta els responsables de la gestió de les flotes de vehicles de l´Administració de la Generalitat de Catalunya i del seu sector públic a donar de baixa els vehicles de gasoil Euro 3 o inferior, abans de finals de l´any 2018, tramitar el seu desballestament en un centre autoritzat i obtenir el corresponent certificat de destrucció. Aquest punt suposarà una millora substancial de la flota de la Generalitat atès que deixaran de circular vehicles força contaminants. Finalment, demana realitzar una diagnosi ambiental de la seva flota de vehicles i a analitzar el compliment dels criteris de flota amb menor impacte recollits en el Distintiu de garantia de qualitat ambiental per a les flotes.

El Govern fa anys que treballa per millorar la qualitat de l´aire en tot el seu territori però vol seguir intensificant tant les accions a aplicar en cas de declaració d'episodis de contaminació com implementar les mesures estructurals per disminuir les concentracions actuals d´NOx i de PM10.

Amb aquests objectius, el Govern va aprovar el setembre de 2014 el Pla d´actuació per a la millora de la qualitat de l´aire a les zones de protecció especial de l´ambient que es va desenvolupant segons els acords presos en les reunions de la Taula de la Qualitat de l´Aire de la Conurbació de Barcelona. Aquest pla abasta els àmbits claus en contaminació atmosfèrica i estableix mecanismes d´actuació, d´acord amb les orientacions del programa europeu Aire net per Europa. Estableix moltes mesures en l´àmbit de la mobilitat i, entre elles, la compra pública verda de vehicles, desenvolupada en aquest acord d´avui.

La contractació pública representa aproximadament el 14% del PIB europeu, per tant, les administracions públiques amb la seva opció de compra tenen potencial per incidir en el mercat de productes i serveis. D´aquesta manera, introduint criteris ambientals en la contractació pública de la Generalitat, a més d´estar donant exemple a la ciutadania, estem promovent el mercat de productes i serveis més sostenibles.