Els regidors no adscrits de l’Ajuntament de Figueres -Carles Arbolí, Alba Albert i Miquel Fernández- han presentat ahir, 15 d'octubre, un document d’al·legacions a l’aprovació inicial del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM), que es troba en període d’exposició pública fins el proper 4 de novembre. En les seves al·legacions es planteja, a grans trets, un reequilibri en les previsions d’habitatges que estableix el document inicial del POUM i una major concreció de les futures infraestructures ferroviàries, prioritzant com a primera alternativa el model d’una sola estació intermodal –alta velocitat, tren convencional i bus- al sector oest de la ciutat.

En el document, els tres regidors proposen que es modifiquin les previsions de nous habitatges, reequilibrant el pes dels de règim protegit i els del mercat lliure. Segons el POUM aprovat inicialment, dels 6.469 nous habitatges planificats, el 44% serien de protecció oficial (HPO). En alguns plans urbanístics, fins i tot, aquest percentatge creix fins a gairebé el 54%. Aquestes taxes estan molt per sobre de les mateixes necessitats i recomanacions que es fan a la memòria social del POUM, per la qual cosa es planteja un canvi en la seva distribució amb l’objectiu que el percentatge global d’HPO se situï en una forquilla d’entre el 30% i el 35%, més ajustat al que planteja la memòria social.

El regidor Carles Arbolí explica que “la necessitat de promoure nous habitatges de protecció oficial és inqüestionable per donar resposta a les necessitats que tenim ara a la ciutat, però al mateix temps pensem que cal equilibrar-ho i adaptar-lo al que ens marca la mateixa memòria social”. Segons Arbolí, si es mantenen els percentatges previstos en algunes zones “els experts alerten que es pot posar en risc la viabilitat de les operacions urbanístiques i que alguns desenvolupaments quedin paralitzats per falta d’interès dels promotors que els han d’executar”.

Pels regidors no adscrits, “la problemàtica socioeconòmica de Figueres obliga a que les polítiques d’habitatge estiguin ben equilibrades entre les necessitats reals de protecció oficial i les del mercat lliure per disposar d’una oferta atractiva que no només retingui població que es plantegi marxar de la ciutat, sinó que sigui capaç d’atraure aquella que ens els últims anys s’ha desplaçat a municipis de l’entorn per, entre altres raons, la falta d’oferta del mercat lliure”, afegeix Arbolí.

Infraestructures ferroviàries

En el document d’al·legacions, els regidors no adscrits també proposen que es defineixi l’alternativa de l’estació única intermodal (alta velocitat-tren convencional-bus) a l’oest com a prioritària en considerar que actualment és la que té una major viabilitat i garanteix una major connectivitat del transport públic, a banda que permet alliberar la totalitat de l’actual traçat de la via pel centre de la ciutat i pot servir de motor transformador de tot el sector oest de la ciutat. En les al·legacions es documenta que aquesta priorització no perjudica una possible alternativa de soterrament de l’actual traçat, ja que tal i com està redactat el planejament seria compatible si finalment fos l’opció escollida per les administracions que hauran de finançar el projecte.