L’Ajuntament de Pau ha iniciat la redacció del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM). Un pas necessari ja que les Normes Subsidiàries de Planejament vigents superen els trenta anys i, segons el mateix ajuntament, no donen resposta a les necessitats que plantegen avui en dia. A més, els importants canvis legislatius en matèria urbanística a Catalunya dels darrers vint anys, així com les diverses modificacions aprovades de les Normes Subsidiàries dins el seu termini de vigència, fan que el planejament de què disposa el municipi resulti cada vegada de més difícil aplicació.

L’alcalde, Pere Maluquer, va explicar, durant la sessió extraordinària del ple del passat 30 de setembre, que “si el gener de 2020 teníem 557 empadronats, a hores d’ara arribem a més de 600. Això no és perquè sí i hem de veure com podem donar resposta als reptes poblacionals sent com som un poble petit i amb recursos econòmics limitats“. En aquest sentit, Maluquer va insistir que el que volen fer amb aquesta revisió és "redefinir els usos del sòl classificant-los convenientment allà on no ho estaven, actualitzar el model d’implantació urbana de Pau i les determinacions que calguin per al desenvolupament urbanístic encaixant-lo territorialment, ambientalment i paisatgísticament“. I va avançar que volen reflectir l’opinió majoritària dels pauencs amb el màxim consens "entre els legítims interessos particulars i els que són els més adequats pel conjunt del poble d’acord amb els criteris més exigents i respectuosos amb el medi ambient tot incorporant els criteris de lluita contra el canvi climàtic“, va afegir.

Els regidors de l’oposició del grup Som Gent de Pau i Pau Hi Guanya, van posar èmfasi en l’estudi sobre l’UA-4 Parc d’Empordà perquè "queda bastant clar que no és viable ni sostenible ni convé al poble“.

Així, el ple va aprovar per unanimitat el document avanç del POUM de Pau i el Document Inicial Estratègic, que conté els treballs d’elaboració del POUM que permeten formular els criteris, els objectius i les solucions generals del planejament. En aquest moment, els documents s’han sotmès a informació pública pel termini de dos mesos per tal que tothom que hi estigui interessat pugui examinar-los, formular les consultes, aportacions, suggeriments o reclamacions que consideri oportunes.

Crida a la participació

Paral·lelament, s’inicia tot un procés de participació ciutadana amb la finalitat de recollir aportacions i propostes dels veïns i veïnes.

La sessió informativa serà el pròxim dijous 7 d’octubre, a les 19 hores a la Sala Teatre de Pau.

A partir d’aquest moment, es preveuen realitzar quatre tallers participatius segons temàtiques; el 14 d’octubre sobre l’espai públic:Equipaments, Zones Verdes i Patrimoni; el 21 d’octubre sobre mobilitat: Carrers, Camins i Aparcaments; el 4 de novembre sobre el sòl rústic: Agricultura, Ramaderia, Masies, Activitats; i l’11 de novembre sobre el sòl urbà: Habitatge, Serveis, Comerç i Indústria.

A més, es posarà a disposició de la ciutadania una enquesta de participació anònima que es recollirà al Centre Cívic o a l’Ajuntament, o bé en línia a través de la web de l’Ajuntament.