El sindicat Confederación Española de Policía ha fet arribar la seva queixa al Departament de Salut de la Generalitat i també al Defensor del Pueblo perquè considera que els funcionaris de les forces i cossos de seguretat de l'Estat, especialment aquells que estan fent controls a la frontera de la Jonquera i de Portbou, treballen sense una equipació adequada per protegir-se de contagi per coronavirus.

«En la taula d'escenaris de risc d'exposició al coronavirus SARS-CoV-2 en l'entorn laboral, difós pel Ministeri de Sanitat, els policies nacionals es troben en baixa probabilitat d'exposició, per la qual cosa no veu necessari que usin equips de protecció individual de forma permanent», exposa a grans trets la denúncia del sindicat policial.

Alhora, el Comitè Provincial de Girona de la Confederación Española de Policía ha fet una petició formal tant al Defensor del Pueblo com al Departament de Salut perquè es realitzin els tests ràpids per a la detecció del Covid-19 a la mínima sospita a aquells agents que ho necessitin, tenint en compte que la seva «és una professió de risc, amb contacte directe amb els ciutadans cada dia».

De les dues trameses fetes pel sindicat, ha rebut reposta per part d'una part, el Defensor del Pueblo, el qual, en el seu escrit, signat per Francisco Fernández Marugán, s'exposa: «Aquesta institució comparteix el criteri expressat en el seu escrit respecte la conveniència que els membres de les forces i cossos de seguretat es realitzin les proves diagnòstiques del Covid-19, igual que el personal sanitari i com tantes persones que en la present situació presten serveis essencials enfront l'epidèmia, assumint els riscos que comporta i possibilitant amb el seu esforç i sacrifici la seguretat, l'ordre i l'atenció sanitària. No obstant això, és patent la insuficiència de mitjans al respecte i han de ser les autoritats sanitàries competents aquelles que determinin la gestió dels recursos escassos disponibles i aquells que estableixin les prioritats per al seu ús, decisions aquestes en les quals aquesta institució no considera pertinent interferir».