28 de juliol de 2019
28.07.2019

Incrementen l''ajut anual fins a un màxim de 4.350 euros per atendre les situacions de pèrdua d'habitatge

La Generalitat modifica les prestacions d'urgència per afavorir l'accés a l'habitatge i evitar desnonaments

28.07.2019 | 17:42

El Govern, a través de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, ha modificat les condicions per accedir a les prestacions econòmiques d'especial urgència i afavorir així l'accés a l'habitatge i evitar desnonaments. D'aquesta manera, s'amplien els límits de les rendes de lloguer i s'afegeixen nous supòsits per a dones en situació de violència de gènere i per als casos que s'han resolt favorablement des de les meses d'emergències. En concret, s'ha incrementat l'ajut anual fins a un màxim de 4.350 euros per atendre les situacions de pèrdua d'habitatge, i s'ha establert la possibilitat de renovar fins a un màxim de 24 mesos més la prestació complementària per poder donar continuïtat al pagament de lloguer i a la prestació per a situacions de pèrdua de l'habitatge.

El DOGC ha publicat les condicions per accedir a les prestacions econòmiques d'especial urgència per afrontar situacions d'emergència en l'àmbit de l'habitatge i el procediment per concedir-les. Aquesta línia preveu diversos supòsits d'especial urgència en els quals les famílies poden necessitar acollir-se puntualment per fer front a deutes derivats de l'impagament de quotes de la hipoteca; deutes per impagament del lloguer, i també per atendre les famílies que ja han estat desnonades per manca de pagament; per expiració del termini legal o contractual; o execució hipotecària o per dació en pagament.

En el cas d'haver perdut l'habitatge, s'han ampliat els supòsits a les dones en situació de violència de gènere i als casos valorats positivament per les meses d'emergències i que estigui a l'espera d'un reallotjament.

Pel que fa als requisits generals per tenir dret a aquestes prestacions, es mantenen els límits dels imports de les quotes d'amortització d'hipoteques (900 euros a Barcelona ciutat, 800 a la demarcació de Barcelona, 600 a la demarcació de Tarragona, 550 a la de Lleida i 500 a les Terres de l'Ebre), i s'han ampliat els límits dels imports de les rendes de lloguer per poder atendre un major nombre de famílies.

D'altra banda, s'ha incrementat l'ajut anual fins a un màxim de 4.350 euros per atendre les situacions de pèrdua de l'habitatge. Per últim, també s'ha establert la possibilitat de renovar fins a un màxim de 2 anys més la prestació complementària per poder donar continuïtat al pagament del lloguer i a la prestació per a situacions de pèrdua de l'habitatge i s'explicita el procediment d'intermediació que duu a terme l'Agència de l'Habitatge amb la finalitat d'arribar a un acord que permeti a la família mantenir-se en el seu habitatge.

Les persones interessades en sol—licitar aquestes prestacions s'han d'adreçar a les Oficines Locals d'Habitatge del seu municipi o del seu Consell Comarcal.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook