Disminueix entre els alumnes catalans la percepció d'assetjament en l'àmbit escolar, però per contra s'incrementa el ciberassetjament. Aquesta és una de les conclusions de l'Enquesta de Convivència Escolar i Seguretat a Catalunya, coordinada pels departaments d'Ensenyament i Interior. L'enquesta es va dur a terme el novembre de 2016 entre una mostra efectiva de 8.749 alumnes -d'ESO, batxillerat i cicles formatius de grau mitjà- de 110 centres educatius catalans.

D'entre els alumnes enquestats, un 9,9% diu haver patit assetjament -considerat com a tal un cop a la setmana o més-. La dada mostra una lleugera tendència a la baixa de mig punt respecte l'edició de 2011, que era d'un 10,4%.

Ciberassetjament

Ciberassetjament

S'incrementa lleugerament el ciberassetjament entre els alumnes preguntats, atès que un 3,7% han patit assetjament a través dels mitjans digitals -és a dir, un cop a la setmana o més-. Respecte l'enquesta anterior, s'observa una lleugera tendència a l'alça -ha passat del 3,5% al 3,7%-. Així mateix, 4 de cada 10 alumnes que han patit maltractament en general manifesten que alguna vegada ho han estat a través dels mitjans digitals. La incidència dels maltractaments entre iguals és independent de la titularitat dels centres, ja siguin públics o privats.

L'assetjament a través dels mitjans digitals es caracteritza per una major intensitat, ja que es pot donar durant les 24 hores -més enllà del temps escolar- i té un impacte exponencial -un missatge ofensiu es reprodueix per a la víctima cada cop que es clica per part de tercers-. A més, en poder-se fer des de l'anonimat, aquest tipus d'assetjament es pot produir per part d'un major nombre de persones.

L'enquesta també reflecteix respecte les agressions de contingut sexual que un 13,7% dels joves manifesten que se'ls van acostar o fer seguiments molestos; i un 10,7% que els van adreçar missatges no volguts de contingut sexual.

#aquiproubullying

#aquiproubullying

Amb l'objectiu de reduir els assetjaments en l'àmbit escolar, el Departament d'Ensenyament va crear el programa #aquiproubullying, que posa a l'abast dels centres participants formació, estratègies i recursos necessaris per elaborar un projecte de prevenció, detecció i intervenció davant l'assetjament.

El programa té una durada de 2 cursos. Durant el primer curs els centres que s'acullin al programa rebran la formació i l'acompanyament necessari per elaborar un projecte de centre específic en el marc del programa, projecte que implementaran i avaluaran durant el segon curs del programa, el 2018-2019.

La participació de tota la comunitat escolar, en especial de l'alumnat, és l'element clau del programa. En aquest sentit, el programa #aquiproubullying vol posar l'accent en els alumnes com a observadors, com a agents actius i compromesos en la lluita contra l'assetjament, alhora que adquireixen les actituds i els valors propis de la competència social i ciutadana.

Les relacions amb els companys i amb el centre

Les relacions amb els companys i amb el centre

L'enquesta també pregunta sobre la relació dels alumnes amb els seus companys, que és ben valorada amb un 7,8 de mitjana. En el mateix sentit, un 75,7% de l'alumnat no percep cap cas de maltractament al seu grup classe. S'observa d'altra banda un lleuger increment en el nivell de comunicació d'aquest tipus de situacions als adults respecte la darrera edició: un 38,7% dels alumnes víctimes de maltractaments ho comunica als seus pares i un 36,7% ho fa al professorat. Augmenta l'opinió entre els enquestats que la intervenció del professorat en el conflicte va fer que acabessin els maltractaments -54,1%-.

Pel que fa als hàbits i valors, contrasta el fet que més del 60% dels entrevistats estan en desacord amb els estereotips de gènere i que estan molt poc d'acord amb les actituds de control, però en canvi destaca el grau d'acceptació de la gelosia com una actitud normal en una relació de parella -un 4 en una escala del 0 al 10-. Malgrat la suposada conscienciació manifestada en aquest sentit, un 35% dels alumnes que han mantingut una relació afirma haver estat controlat per la seva parella -on eres, amb qui anaves o com vesties-.

Comportaments al centre, alcohol i drogues

Comportaments al centre, alcohol i drogues

L'enquesta també recull el comportament dels joves amb l'alcohol, les drogues i el tabac. Augmenta la percepció del perill del consum de drogues entre 2 i 7 punts -fumar tabac, beure alcohol i d'altres drogues-. El 56% han pres algunes alguna vegada alcohol, menys que l'anterior edició; però per contra augmenta fins el 30% els que han consumit marihuana o haixix.

Pel que fa a les actituds i comportaments respecte el centre educatiu, un 5,8% de l'alumnat admet haver danyat expressament alguna cosa del centre, i un 54,8% haver fet un ús inadequat de les noves tecnologies -sent el més comú les descàrregues il·legals-.

Projecte de convivència als centres

Projecte de convivència als centres

Per tal d'afavorir el clima de convivència als centres, Ensenyament ha posat en marxa una iniciativa per tal que els centres desenvolupin el Projecte de convivència, dins del Projecte educatiu del centre, en un període de 3 anys. Aquest ha de reflectir les accions que el centre educatiu desenvolupi per capacitar tots els alumnes i la resta de la comunitat escolar per a la convivència i la gestió positiva dels conflictes.

Alhora, són diversos els protocols a disposició d'escoles i instituts per a la millora de la convivència, amb orientacions i recursos per a prevenir, detectar, i intervenir davant de diferents situacions com ara assetjament, ciberassetjament, maltractament infantil, conflictes greus o situacions d'odi i discriminació. Aquests protocols han de formar part del projecte de convivència dels centres educatius.