L'Ajuntament de Salt ha signat la compra dels primers 33 pisos del lot de 83 que va adquirir l'estiu passat per tanteig i retracte i pel qual el mes d'octubre es va aprovar un crèdit de 3,3 milions d'euros. Tècnics municipals en coordinació amb la Gestora Urbanística Nou Salt SL ja han iniciat la catalogació de tots els habitatges que estan situats a diversos punts la vila, al mateix temps que s'estan acabant d'acordar els criteris d'adjudicació que s'utilitzaran a l'hora d'obrir el procés per accedir a la borsa de pisos i, posteriorment, optar a l'assignació dels pisos.

Pel que fa a la resta dels 50 pisos del lot de 83 que el consistori ha adquirit, la seva compra s'anirà executant durant els primers mesos d'aquest any. El termini per sol·licitar l'accés a la borsa i poder accedir als habitatges s'obrirà aquest primer semestre. L'especificitat i el percentatge de cada lot s'adaptarà a les necessitats que es derivin de les xifres de sol·licitants amb les quals es compti.

A l'hora d'establir els criteris d'adjudicació sobre els que s'està acabant de treballar, ja hi ha tota una sèrie de col·lectius que han estat inclosos com, per exemple, estudiants universitaris, joves que accedeixin al seu primer habitatge, parelles joves amb criatures escolaritzades a Salt, gent gran, emergència social i masoveria urbana. «Comptar amb aquesta important borsa de pisos ens permetrà incidir de forma directe en la qualitat de vida de tot el municipi i, especialment, en col·lectius com el dels estudiants, joves o gent gran», afirma l'alcalde, Jordi Viñas.

Requisits per accedir a la borsa

Pel que fa als requisits per accedir a la borsa, ja hi ha tota una sèrie de criteris acordats com, per exemple, que caldrà ser major d'edat i tenir la nacionalitat espanyola o ostentar el permís de residència permanent vigent concedit a l'Estat Espanyol. També que cap persona de les que consten a la sol·licitud sigui propietària de cap habitatge, estar al corrent de pagament de tributs municipals o no haver estat sotmès a procediments sancionadors.

"Amb la borsa de pisos de propietat municipal atendrem molt millor les necessitats dels nostres veïns i veïnes, disposarem de més eines per lluitar contra les ocupacions i aportar mesures per reequilibrar la població de la vila", explica el regidor d'Entorn Urbà, Àlex Barceló.