Durant el temps que duri l'emergència sanitària provocada per la pandèmia del coronavirus, l'Agència de Residusrecomana adoptar mesures per als residus domèstics.Aquelles llars on hi resideixin persones que hagin donat positiu per coronavirus, amb situació de quarentena per haver-se relacionat amb persones afectades o bé aquelles que tinguin clars símptomes de la malaltia, els demanem que a fi i efecte de gestionar adequadament els seus residus domiciliaris segueixin els següents protocols per a la gestió i eliminació de les seves deixalles:

- Els residus del pacient o afectat (els que han estat en contacte amb ell) s'han de posar tots junts dins d'una bossa de plàstic que hi ha d'haver a l'habitació del confinat.

- Aquesta bossa a d'anar dins d'una segona bossa de plàstic on hi anirà a la vegada el material i residus utilitzats pel cuidador o persona que se'n pugui fer càrrec.Aquesta segona bossa (amb la primera també al seu interior), es posarà finalment dins d'una tercera bossa amb la resta de residus de la llar.

- Aquesta tercera bossa -amb les dues altres al seu interior-, s'haurà de dipositar finalment al contenidor de la fracció resta -color gris.

En el cas de les llars sense positius ni quarantena, la separació dels residus es realitzaran de forma habitual.

Amb la finalitat de reduir al màxim la fracció resta que arriba a les plantes de tractament, convé recordar als ciutadans la importància d'optimitzar la recollida separada de les diferents fraccions (paper/cartró, vidre, envasos, orgànica), i dipositar en els seus contenidors únicament els residus corresponents a tals fraccions.

Per últim volem destacar que els guants empleats per a fer la compra o altres usos no són envasos i per tant no s'han de dipositar al contenidor d'envasos lleugers (groc) sinó a la fracció resta.