Fi a les trucades ‘spam’ al mòbil: A partir de quin dia està prohibit que te les facin?

Vega S.Sánchez

El màrqueting telefònic que es realitza a través de les trucades de mòbil sol ser molt molest. Qui més, qui menys té experiències negatives de comercials que li truquen a hores intempestives o fins i tot en dies festius de manera insistent.

Una de les opcions que es tenen per evitar aquestes trucades és apuntar-se a la Llista Robinson, un fitxer de l’Associació Espanyola d’Economia Digital que, en teoria, ha de ser consultada pels que facin una campanya publicitària per excloure’n les persones inscrites.

El problema és que, encara que t’hagis inscrit en aquesta llista, els comerciants poden remetre’t publicitat dels seus productes o serveis si ets client o si els has donat el teu consentiment.

A més, hi ha sospites que les empreses no només fan cas omís a aquesta llista, sinó que se’n serveixen per aconseguir una base de dades de persones per bombardejar amb trucades i correus ‘spam’.

Nova llei

Per regular aquesta problemàtica, ha sorgit la nova Llei General de Telecomunicacions 11/2022, del 28 de juny, que deroga gairebé en la seva totalitat la Llei 9/2014, del 9 de maig, General de Telecomunicacions (a excepció de la seva disposició addicional setzena i les disposicions transitòries setena, novena i dotzena).

Aprovada l’any passat, la Llei de Telecomunicacions serà aplicable a partir d'aquest 30 de juny, i regula el dret dels usuaris a la protecció de dades personals i la privacitat en relació amb les comunicacions no sol·licitades, així com les trucades no desitjades o ‘spam’.

 partir del 30 de juny, doncs, les empreses han de tenir el consentiment exprés dels usuaris per rebre trucades de màrqueting telefònic, segons s’estableix en la disposició final sisena de l’esmentada llei, que contempla «el dret dels usuaris finals a no rebre trucades no desitjades amb finalitats de comunicació comercial contemplat a l’article 66.1.b) entrarà en vigor en el termini d’un any a comptar des de la publicació d'aquesta llei al ‘Butlletí Oficial de l’Estat’», que va entrar en vigor el 29 de juny del 2022.

Empreses a l’estranger

Cal tenir present que, moltes vegades, aquest consentiment el donem sense gairebé adonar-nos-en, a l’acceptar sense gairebé llegir els ‘Termes i condicions’ de les empreses.

No obstant, cal tenir en compte que les empreses o teleoperadores domiciliades a l’estranger, és a dir, llocs on la regulació espanyola no resulta aplicable, poden continuar realitzant trucades ‘spam’ o no desitjades. És més, quan entri en vigor l’esmentada llei, és probable que augmenti el nombre de societats o negocis d’aquestes característiques ubicats en països estrangers a fi de defugir eficaçment l’abast i les sancions establertes per la referida regulació.