Bases legals concurs Sant Jordi 2021 a Instagram

Les següents bases estableixen les condicions del concurs, així com els requisits i normes que totes les persones que participin en la promoció (des d'ara, els participants) han de conèixer.

1. EMPRESA ORGANITZADORA
Editorial l'Empordà, SLU amb el número del CIF B17091711, a partir d'ara Emporda.info, amb domicili a Figueres, avinguda Salvador Dalí, 79 organitza un sorteig de tres lots de llibres de les editorial Brau Edicions, Cal·ligraf, Úrsula Llibres i WunderKammer .

2. PERSONES A QUI S'ADREÇA AQUEST SORTEIG
No hi podran participar els empleats de diari Emporda.info, els empleats de Prensa Ibérica Media, SL així com tampoc els seus familiars directes. Cada participant només hi pot participar una vegada. Aquesta promoció pretén que la competició entre els diferents participants es faci amb igualtat d'oportunitats i amb estricte respecte a les normes de la bona fe. Per aquest motiu, el diari Emporda.info exclourà automàticament i immediatament de la promoció qualsevol participant que transgredeixi les normes de la bona fe, observi una conducta inadequada, fal·laç o impròpia, realitzi comentaris impropis, injuriosos o calumniosos o escrigui qualsevol cosa que pugui ofendre o ferir una persona, empresa o entitat, empri mitjans desproporcionats, fraudulents o abusius, o incompleixi aquestes bases en qualsevol dels seus punts.

3. GRATUÏTAT DEL SORTEIG I ACCEPTACIÓ DE LES BASES
La participació en el sorteig és de caràcter gratuït i no suposa cap cost addicional als seus participants. La participació en el sorteig suposa l'acceptació íntegra de les presents bases.

4. DURADA
La vigència del sorteig comprèn les següents dates: del 16 al 23 d'abril de 2021, ambdós inclosos. El 26 d'abril de 2021 es farà públic el nom dels/les tres guanyadors/res i s'hi contactarà per indicar-li com obtenir el premi.

5. ÀMBIT TERRITORIAL
L'àmbit territorial en el qual es durà a terme el concurs és el de Catalunya.

6. MECÀNICA DEL SORTEIG
Del 16 al 23 d'abril de 2021, es podrà participar en el sorteig organitzat per Emporda.info. Els participants hauran de seguir el perfil d'Instagram de Emporda.info, donar m'agrada al missatge del concurs i citar un o més usuaris. Es pot partiicpar tantes vegades com es vulgui mentre el concurs estigui actiu.

7. CONSIDERACIONS LEGALS DE LA PARTICIPACIÓ
Els participants han de respectar els requisits establerts en les bases legals i, en concret, els següents: El participant publica voluntàriament la informació relativa a la seva proposta, per la qual cosa aquesta informació serà pública i no tindrà la consideració de confidencial, i qualsevol dels usuaris podrà utilitzar-la o divulgar-la, sense que això comporti cap responsabilitat per part de Emporda.info. El participant, de bona fe, garanteix i reconeix que el comentari amb el qual participa és original, afí, propi i que no infringeix de cap manera cap tipus de dret de tercers, i en particular. En aquest sentit, Emporda.info es reserva el dret a desqualificar o descartar qualsevol proposta que, o bé no sigui pròpia del participant, o tingui dubtes raonables sobre la seva titularitat, així com aquelles que no compleixin els requisits sol·licitats i aquelles el contingut o desenvolupament de les quals comporti violació de la legislació vigent o de l'ètica i fins del concurs. Emporda.info no assumirà cap responsabilitat, directa o indirecta, respecte a qualsevol controvèrsia que pugui derivar-se de la publicació, divulgació o difusió dels comentaris a través del present concurs. El participant coneix i accepta que Emporda.info pugui publicar, divulgar o difondre la proposta, resulti guanyadora o no, a través de qualsevol mitjà de comunicació per donar a conèixer el concurs. El participant ha d'expressar la seva proposta d'història en termes descriptius, sense fer menció expressa a cap marca registrada.

8. PREMIS
Se sortejaran tres lots de llibres de les editorial Brau Edicions, Cal·ligraf, Úrsula Llibres i WunderKammer, de quatre unitats cadascun. El sorteig en què s'escolliran tres guanyadors es farà de forma aleatòria entre els participants que compleixin els requisits indicats: A. Feu 'like' a la foto - Menciona en un comentari les persones amb qui compartiries aquests llibres - Segueix el perfil de @emporda_info.

9. COMUNICACIÓ DELS RESULTATS
Emporda.info comunicarà el/la guanyador/a del premi el dia 26 d'abril i s'encarregarà de posar-s'hi en contacte.

10. RESPONSABILITATS I DESQUALIFICACIÓ
Emporda.info no es responsabilitza de les possibles pèrdues, deterioraments, robatoris, o qualsevol altra circumstància relacionada amb els premis. Emporda.info no assumeix cap responsabilitat per cap dany o perjudici de qualsevol tipus que puguin patir els participants o tercers, i Emporda.info tampoc serà responsable dels danys que eventualment pugui ocasionar el gaudi del premi. Emporda.info, com a empresa organitzadora del concurs, es reserva el dret de desqualificar qualsevol participant que consideri que no compleix els requisits establerts, que no respecti el contingut de les presents bases, actuï de forma abusiva i fraudulenta o enganyi, oculti o falsegi les dades de participació. Emporda.info es reserva el dret a canviar, suspendre o cancel·lar el premi d'acord amb les seves necessitats si hi concorre una causa justa. Emporda.info, l'empresa patrocinadora i les empreses col·laboradores no seran responsables de la impossibilitat dels guanyadors de concertar i concretar una data per al lliurament el premi, i aquest serà relegat a un reserva.

11. CESSIÓ DE DRETS D'IMATGE
Pel simple fet de l'acceptació del premi, cada guanyador cedeix els seus drets d'imatge a Emporda.info, que es reserva el dret a utilitzar la seva imatge en totes aquelles activitats relacionades amb els premis, amb finalitats publicitàries o de divulgació, sense que es generi per al guanyador cap dret a percebre cap contraprestació. Els guanyadors, per l'acceptació d'aquestes bases, autoritzen l'empresa organitzadora a usar la seva imatge en qualsevol obra o suport amb el propòsit de difondre i donar a conèixer la participació en el concurs i del seu gaudi del premi, així com per a la utilització de la imatge en relació amb la promoció directa o indirecta de Emporda.info, sense limitacions de cap mena. Així mateix Emporda.info podrà fer difusió als seus mitjans tantes vegades com ho estimi convenient de la imatge dels guanyadors per a la publicitat del concurs.

12. PROTECCIÓ DE DADES 
D’acord amb el que estableix el Reglament General de Protecció de Dades (UE) 679/2016 i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, s'informa els participants que les dades que facilitin seran incloses a un fitxers titularitat del diari Emporda.info. Els organitzadors informen els participants de la incorporació de les dades de caràcter personal que facilitin en execució d'aquesta iniciativa als fitxers automatitzats de la seva titularitat, així com del tractament automatitzat al qual seran sotmesos amb la finalitat de ser utilitzats tant en activitats operatives o de gestió d'aquesta iniciativa com per a la realització de qualsevol activitat publicitària, promoció o de màrqueting relacionada amb aquest concurs, així com els serveis o els productes dels titulars. Els destinataris de la informació continguda en els fitxers seran els serveis operatius i comercials del diari Emporda.info. Emporda.info, com a responsable dels seus fitxers, garanteix als participants l'exercici dels drets d'accés, rectificació, supressió i portabilitat de les seves dades, de limitació i oposició al seu tractament, així com a no ser objecte de decisions basades únicament en el tractament automatitzat de les seves dades facilitades, i s'ha de remetre per escrit la sol·licitud concreta a la nostra adreça: protecciondatos@epi.es. De la mateixa manera, el diari Emporda.info es compromet, en la utilització de les dades incloses en el fitxer, a respectar la seva confidencialitat i a utilitzar-los d'acord amb la finalitat del fitxer.

13. PUBLICACIÓ DE COMENTARIS O OPINIONS
No es permetran comentaris o opinions el contingut es consideri inadequat, que siguin ofensius, injuriosos o discriminatoris o que poguessin vulnerar drets de tercers. Tampoc es permetran comentaris contra un particular que vulnerin els principis de dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar ia la pròpia imatge. No ens responsabilitzarem dels danys ocasionats pels comentaris que facin els participants en la Promoció, i que en qualsevol moment puguin ferir la sensibilitat d'altres participants.

La participació en aquesta promoció, així com la publicació dels comentaris que es realitzen per part dels participants en les publicacions no podran vulnerar en cap cas les Regles comunitàries d'Instagram (https://help.instagram.com/477434105621119/? helpref = hc_fnav) ni les Condicions d'ús d'Instagram (https://help.instagram.com/478745558852511).

Facebook no patrocina, avala ni administra de manera algun aquesta promoció, ni està associat a ella. L'usuari es desvincula totalment de Facebook i és conscient que està proporcionant la seva informació l'empresa Emporda.info i no a Facebook. La informació que proporcioni s'utilitzarà per gestionar la participació del concursant i comunicar-li si és el cas el guanyador.

14. LEGISLACIÓ I FUR
La participació en aquesta promoció suposa la submissió expressa de les decisions interpretatives que en facin els organitzadors. En cas de divergència entre els participants i la interpretació d'aquestes bases dels organitzadors, seran competents per conèixer dels litigis que es puguin plantejar els jutjats i tribunals de la ciutat del diari, i els participants renuncien expressament al fur que els pugui correspondre.

15. ACCEPTACIÓ DE LES BASES
La participació en aquesta promoció suposa l'acceptació íntegra d'aquestes bases per part de l'usuari. L'incompliment d'alguna de les bases donarà lloc a l'exclusió del participant d'aquest sorteig.