Després de gairebé tres anys d’aturada arran de la pandèmia, els centres d’atenció primària han començat a reprendre el programa Pacient Expert Catalunya als seus centres de salut. El programa gira al voltant de la figura d’un pacient real, una persona que pateix una malaltia crònica i que és capaç de responsabilitzar-se de la seva patologia i d’autocuidar-se. A partir d’una formació prèvia per part de professionals d’atenció primària, aquest pacient es converteix en el conductor d’un grup de pacients i dona pautes, mitjançant l’intercanvi de coneixements i experiències, a altres usuaris amb la mateixa malaltia sobre com gestionar millor els símptomes que pateixen, com prendre la medicació, consells perquè el seu dia a dia es ressenti el mínim possible... A la comarca, Roses i Vilafant seran dues de les primeres poblacions que tornaran a engegar el programa amb dos grups de pacients amb diabetis mellitus. Insuficiència cardíaca, demències o deshabituació del consum de tàbac són altres opcions en grups que es van preparant en altres poblacions.

Actualment, el programa Pacient Expert Catalunya va destinat a pacients amb patologies o processos crònics com són insuficiència cardíaca, malaltia pulmonar obstructiva crònica, diabetis mellitus tipus II, fibromiàlgia, ansietat, malaltia de Chagas en fase crònica, o pacients amb tractament anticoagulant oral. Fins i tot, es fan grups de deshabituació tabàquica.

Paral·lelament, fa uns anys també es va començar a implantar el Programa Cuidador Expert Catalunya® sobre pacients crònics complexos amb demències i sense demències. Es tracta d’una variant del Programa Pacient Expert que s’adreça als cuidadors de persones amb malalties cròniques. El seu objectiu és donar suport i resposta a les persones que cuiden altres persones que, pel problema de salut que pateixen, no es poden valer per elles mateixes o necessiten l’ajuda d’un cuidador com és el cas de persones amb malalties cròniques complexes, demències, trastorns mentals greus o infants amb una malaltia crònica.

El programa té com a finalitat millorar la comprensió de la malaltia crònica per part dels pacients, mitjançant la transferència i l’intercanvi de coneixements del pacient expert amb la resta de pacients, la promoció de canvis d’hàbits que millorin la qualitat de vida i la convivència amb la malaltia com una part més del procés assistencial. Es vol aconseguir una implicació més gran dels mateixos pacients amb la seva malaltia, per tal que millorin els coneixements que en tenen, incrementin el seu grau d’autocura, millorin el seguiment terapèutic, percebin una millora de la seva qualitat de vida i estiguin més satisfets, alhora que disminueixi el nombre de visites amb els professionals sanitaris i els ingressos hospitalaris.

Gràcies al programa, els pacients prendran més consciència de la malaltia que tenen i del que els passa i, participant de forma activa i compartida amb els professionals en la presa de decisions, incrementaran el seu grau de corresponsabilitat enfront d’aquesta malaltia.

El fet de ser un programa fonamentat entre persones d’igual a igual, tots són pacients d’una mateixa patologia, facilita que tots utilitzin el mateix llenguatge i que puguin compartir coneixements i experiències.

Així, aprenen a identificar els signes i símptomes d’alarma sobre la seva malaltia i què cal fer i a quin dispositiu assistencial s’ha d’anar quan aquests apareixen.

El programa Pacient Expert ha evidenciat ser molt positiu per al sistema de salut, ja que fomenta passar d’un model de relació paternalista dels professionals de la salut amb els pacients a un model deliberatiu. Els pacients que en formen part acaben fent un millor ús dels serveis de salut, més eficient. En aquest sentit, s’ha demostrat que redueixen les visites a atenció primària, a urgències i també els ingressos hospitalaris per descompensació de la malaltia.