La Regió Sanitària de Girona ha posat en funcionament la Unitat de Trànsit per acompanyar les persones transgènere. Es tracta d'una unitat multidisciplinària que vol atendre les necessitats que té el col·lectiu ja siguin infants, adolescents o adults en el trànsit de gènere i que comprèn disciplines mèdiques, quirúrgiques, psicològiques i socials. Es preveu que s'atenguin entre 120 i 150 persones a l'any, que fins ara es derivaven a la de Barcelona. La regió gironina és la cinquena en posar en funcionament aquesta unitat i es preveu que el 2022 s'obri una unitat a Sabadell i properament també es faci el mateix en les regions sanitàries metropolitanes nord i sud.

Aquesta Unitat està formada per professionals de medicina familiar i comunitària, pediatria, endocrinologia pediàtrica, endocrinologia, ginecologia, psicologia i treball social. S’incorporaran a l’equip, en cas de necessitat, altres especialitats com ara urologia, cirurgia plàstica, otorinolaringologia, rehabilitació, etc.

La Unitat dona assistència tots els dijous des de les dependències de l’ASSIR Gironès-Pla de l’Estany (Atenció Sexual i Reproductiva) al centre de salut Güell de Girona. Els professionals ajustaran la seva assistència a les necessitats i voluntat de la persona trans: oferiran acompanyament psicoterapèutic sempre que ho sol·licitin de forma voluntària, iniciaran preparats hormonals quan calgui, derivaran a les persones trans als centres hospitalaris de referència per a ser intervingudes quirúrgicament quan ho desitgin, etc... També es redactaran els informes mèdics necessaris per llei per a diferents àmbits administratius i tota mena d’informes que puguin facilitar la socialització de la persona en el seu gènere sentit.

L’accés a la Unitat Trànsit de Girona podrà ser per derivació directe dels professionals de la medicina familiar i comunitària o els pediatres d’atenció primària, com a resposta a la sol·licitud de la persona trans o dels pares o tutors legals quan aquesta sigui menor d’edat. En el cas de les persones adultes, també es pot fer directament, sense haver de fer cap derivació, simplement demanant l’accés a la Unitat enviant un mail a transit.girona.ics@gencat.cat.

En la primera visita es realitzarà una entrevista que té per objectiu recollir la informació del cas concret per tal de poder definir el millor acompanyament i assessorament, tenint en compte l’edat, situació personal i l’entorn de la persona. A partir d’aquí, s’informaran de les diferents opcions a seguir i, seguint les necessitats i voluntats de cada cas, es farà un seguiment i acompanyament molt personalitzat.

Pel que fa a les intervencions quirúrgiques, aquestes es podran realitzar a partir dels 16 anys. Cal tenir present que no hi ha cap cirurgia necessària des del punt de vista clínic en cap procés de transició. Si la persona trans manifesta el seu desig d’operar-se d’algun dels procediments involucrats en el procés de transició, des de la Unitat Transit s’informarà dels que es poden realitzar a l’Hospital Universitari de Girona Dr. Josep Trueta i dels que s’han de derivar en algun dels tres hospitals de referència: hospitals de Germans Trias i Pujol, Bellvitge o Clínic. Entre un 20 i un 30% de les persones trans manifesten la seva voluntat de voler-se operar. També es faran les gestions oportunes per a fer efectiu el procés quirúrgic, que inclou tant cirurgies tendents a la feminització corporal com a la masculinització corporal. Ara mateix aquests tres centres sanitaris són els únics autoritzats pel CatSalut per realitzar la cirurgia relacionada amb el procés de trànsit, però el Trueta ha iniciat la tramitació per poder dur a terme mastectomies, que requereixen també d’una reconstrucció pectoral.

Una part important del procés serà l’acompanyament psicològic, per tal de facilitar l’autoacceptació del gènere sentit, apoderar la persona i evitar l’aïllament social. Aquest suport psicològic podrà ser individual i/o grupal, i pot fer-se extensiu al seu entorn més proper. L’objectiu d’aquest suport, també a demanda de la persona trans, és reforçar la persona en el procés de transició, reduir les pors, les ansietats i l’aïllament i fomentar mecanismes per fer front a situacions de transfòbia.

Des del treball social sanitari s’intervé també en les dificultats socials que apareixen durant el procés de transició o posteriorment. Les persones trans poden viure situacions d’exclusió i/o discriminació pràcticament en tots els àmbits de la vida (en l’entorn familiar, en el d’amistats, a nivell laboral, escolar, ...). Els professionals de treball social elaboren un pla sociofamiliar d’intervenció amb la persona i/o família per tal de potenciar les habilitats i capacitats pròpies, tenint en compte la xarxa de serveis, entitats i recursos socials. El repte de l’atenció social, és acompanyar en la presa de consciència de les dificultats i en la cerca d’alternatives i suports.

Fins ara, les persones trans de la Regió Sanitària eren ateses a la Unitat Trànsit Barcelona, situada a l’ASSIR Esquerra. Actualment hi ha unes 120 persones de la demarcació en procés de trànsit cap a la identitat sentida. Aquestes persones podran decidir si continuen el seu procés a la Unitat Trànsit Barcelona o si el continuen a la Unitat Trànsit Girona.

El model que s’implanta a Girona es fonamenta en una visió integral, participativa i no patologitzant de les persones trans*, que engloba a totes aquelles que s’identifiquen amb un gènere diferent a l’assignat al néixer o que expressen la seva identitat de gènere de manera no normativa. Per això, a la Unitat Trànsit de Girona tractaran sempre les persones segons la seva identitat de gènere sentida i el nom sentit escollit i potenciaran l’escolta activa del procés d’autoidentificació i autoacceptació, sense qüestionar en cap moment la identitat sentida.