La recepta electrònica facilita el lliurament dels medicaments del nostre pla de medicació. Es va desplegar fa uns anys i a mida que es varen detectar problemes en la seva implantació, es varen resoldre. Ja està implementada a tot Catalunya i es pot dispensar a qualsevol farmàcia catalana. La recepta electrònica estalvia visites, temps i paper, sobretot ara que, gràcies a la simple lectura de la targeta sanitària individual, ja es dispensa el pla de medicació.

La recepta electrònica

Quan anem al metge i posa un tractament, es genera el pla de medicació, que és on està escrit el nom del medicament, la quantitat que se n’ha de prendre –dosi de medicament–, cada quant –la seva freqüència– i la durada aproximada del tractament. De vegades s’hi posen comentaris aclaridors pel pacient i/o per a la farmàcia. També informa –al final del document– sobre el preu aproximat del cost del tractament amb la intenció de corresponsabilitzar en el coneixement de la despesa sanitària pública.

Fins no fa gaire calia portar el pla de medicació i la targeta sanitària a la farmàcia. Tal com hem dit, darrerament n’hi ha prou que l’oficina de farmàcia pugui llegir el codi de la targeta. Això estalvia temps i paper. A la farmàcia lliuren els medicaments del darrer pla de medicació. Mentre dura aquest es van dispensant els medicaments, a mesura que fan falta. La recepta electrònica s’ha de renovar abans de la seva caducitat. Per això s’haurà de posar en contacte amb el CAP, encara que darrerament s’ha posat en marxa un mecanisme proactiu de revisar i renovar el pla de medicació prèvia caducitat, per part de l’equip assistencial del CAP.

Els medicaments que es poden prescriure amb la recepta electrònica, es distribueixen en funció del temps de tractament, en medicaments de llarga durada, quan es prenen habitualment i durant llargs períodes de temps. El pacient els recull a mida que els necessita. També hi ha els que es prenen només quan fa falta. En són exemples aquells que es prenen en cas de tenir dolor ocasional, però no de forma periòdica o diària. El tercer apartat està format pels medicaments de curta durada. Aquests només s’han de prendre uns dies en concret. Solen ser antibiòtics i/o altres medicaments que tenen una durada concreta de tractament. Són tractaments puntuals.

Però no sempre es pot utilitzar la recepta electrònica. No es pot fer servir si el pacient no té prestació de medicaments a través del CatSalut, quan no es disposa de targeta sanitària individual i quan es prescriuen fórmules magistrals no finançades. Tampoc quan es tracta d’una recepta d’un extracte hiposensibilitzant i/o de vacunes. Fins no fa massa, la recepta electrònica només es podia fer servir dins l’àmbit territorial català, però ara ja s’ha ampliat el seu ús a tot l’Estat Espanyol.

Els beneficis més importants són l’estalvi de temps i de visites al CAP, assolir un millor ús racional del medicament, promoure la qualitat i la seguretat de la prestació farmacèutica i estalviar paper. També integra tots els diferents tipus de medicaments en el pla de medicació fent que es trobi junt el prescrit en diferents nivells assistencials. També garanteix la confidencialitat dels pacients i facilita la coordinació entre professionals sanitaris.