La nova llei de protecció i drets dels animals que s'està tramitant en les Corts preveu que tot aquell que tingui un gos haurà d'haver realitzat prèviament un curs de formació acreditat per a la tinença de gossos. El contingut i característiques d'aquest curs es concretarà mitjançant el corresponent reglament, però tindrà com a objectiu garantir que l'amo d'aquests animals està capacitat per a fer-se càrrec d'ell.

Aquesta és una de les novetats que incorpora la nova llei, però hi ha moltes altres, com la fi dels circs amb animals, la prohibició de la venda d'animals en botigues o que hi hagi animals en les cavalcades de Reis Mags, processons religioses, romiatges, pessebres i un altre tipus d'activitats similars.

D'igual manera, el text prohibeix deixar sense supervisió a qualsevol animal de companyia durant més de tres dies seguits i, en el cas dels gossos, aquest termini no podrà superar les 24 hores seguides.

Al mateix temps, el Govern vol posar en marxa un Observatori Estatal contra el Maltractament Animal que s'encarregarà d'assessorar, avaluar i elaborar informes, estudis i propostes per a prevenir i erradicar el maltractament animal.

Una altra de les novetats que vol introduir és la creació d'un Registre Nacional d'Inhabilitacions per a la Tinença i Activitats relacionades amb Animals (RINTA) que inclourà la identitat de persones físiques o jurídiques que estiguin inhabilitades penal o administrativament per a l'exercici de professió, ofici o comerç relacionat amb animals, així com per a la tinença d'animals.

Al registre aportaran dades les comunitats autònomes, entitats locals i Ministeris respecte de resolucions administratives fermes per les quals s'inhabiliti per a la tinença d'animals, així com pel Ministeri de Justícia respecte de les persones condemnades en sentència ferma per la comissió de qualsevol delicte relatiu a la protecció de la fauna i animals domèstics.

No obstant això, el RINTA no serà un registre públic, ja que la seva finalitat serà dotar a les Administracions Públiques competents d'eines per a prevenir infraccions en matèria d'abandó i maltracto animal i facilitar, en el seu cas, l'execució de les penes d'inhabilitació per a l'exercici d'activitats relacionades amb animals i la seva tinença.

Els animals en els circs també quedaran prohibits, a fi d'acabar amb el sofriment que aquesta pràctica comporta a vegades. Algunes ciutats europees, de fet, ja ho han prohibit des de fa temps.

Sacrifici i abandó zero

Un altre dels aspectes que l'Executiu vol aconseguir és el sacrifici zero dels animals, per al que quedarà “expressament” prohibit el sacrifici, ja que “solament es procedirà a l'eutanàsia justificada sota criteri i control veterinari” només per a evitar sofriment en casos de malaltia, ferides incurables, per motius de seguretat animal, de seguretat per a les persones o animals o de l'existència de risc per a la salut pública o causes mediambientals degudament motivats normativa o científicament.

En tot cas, el procediment d'eutanàsia es realitzarà per personal veterinari col·legiat amb mètodes que garanteixin la condició d'humanitària, admesos per les disposicions legals o reglamentàries aplicables.

“Es prohibeix expressament el sacrifici en els supòsits no contemplats en la present llei, així com tota mort induïda en els centres de protecció animal, ja siguin públics o privats, clíniques veterinàries i nuclis zoològics en general per qüestions econòmiques, de sobrepoblació, manca de places, impossibilitat de trobar adoptant en un termini determinat, abandó del responsable legal, vellesa o malaltia o lesió amb possibilitat de tractament, ja sigui pal·liatiu o curatiu, ni per problemes de comportament que puguin ser reconduïts per un educador o etòleg, així com per qualsevol altra causa assimilable a les anteriorment citades”, afirma el text.

De la mateixa manera, quedarà prohibit a partir de l'entrada en vigor de la llei el sacrifici «públic» d'animals, el seu ús en espectacles o activitats que puguin ocasionar sofriment o siguin indignes com el tir al colomí, tir a tub o pràctiques que puguin ocasionar la mort d'animals de companyia o domèstics.

Es deslliuren de la prohibició de sacrifici els animals de producció i els utilitzats en experimentació i altres fins científics, inclosa la docència, que es regirà per la seva normativa específica. En els casos en els quals sigui necessari «donar mort a un animal en situacions d'emergència» només podrà fer-lo les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat si es requereix l'ús d'armes.

Mendicitat sense animals

De la mateixa manera, es prohibeix el seu ús de manera ambulant com a reclam i queda prohibit exercir la mendicitat valent-se d'ells, així com sotmetre'ls a treballs inadequats o excessius en temps o intensitat respecte a les característiques i estat de salut dels animals.

Igualment es prohibeix l'ús de pinchos, corretges, collarets i altres similars que pengin o aparells elèctrics ni s'autoritza el silvestrismo així com alimentar-los amb vísceres, cadàvers i altres despulles. Tampoc podran ser premi de recompensa, rifa o promoció ni es podrà mantenir permanentment als animals en terrasses, balcons, terrats, trasters, soterranis, patis i similars o vehicles.

Els gossos només podran ser adquirits a través dels criadors i no a les botigues d'animals, que no podran exhibir-se al públic ―excepte peixos― i la cessió d'animals entre particulars haurà de ser, en tot cas, gratuïta i quedar reflectida per contracte.