L'Ajuntament de Salt ja té a punt el reglament d'accés al Parc Municipal d'Habitatge que regirà les condicions d'accés al lloguer en les quals es prioritza col·lectius com els estudiants, les famílies joves, la gent gran i les famílies vulnerables. El reglament es debatrà durant el ple de dilluns i està previst que les sol·licituds es puguin començar a tramitar a partir del gener. La normativa s'ha treballat amb els grups municipals i amb la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca (PAH).

L'alcalde, Jordi Viñas, explica que «fomentar i consolidar les polítiques d'habitatge que hem engegat és una prioritat i, per dur-les a terme, és bàsic disposar d'un important Parc Municipal d'Habitatge i d'una reglamentació per gestionar les peticions i adjudicacions dels pisos». Viñas afegeix que «en una primera fase es posaran gradualment a disposició 83 pisos i, progressivament, s'anirà augmentant fins a arribar a l'objectiu de 300 durant l'actual mandat».

El Parc està integrat per pisos propis comprats directament o per l'exercici del dret de tanteig i retracte; pisos propietat de l'Ajuntament que siguin cedits a la Gestora Urbanística Nou Salt, SLU per a la seva gestió directa i a risc i pisos propietat de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya que puguin ser cedits a l'Ajuntament o directament a la Gestora Urbanística.

Per realitzar la distribució dels pisos s'han establert aspectes lligats a col·lectius com els d'oferir una alternativa residencial ajustada als ingressos dels universitaris per promoure sinergies locals vinculades a aquest col·lectiu; fomentar l'emancipació de joves que viuen a Salt encara que no hi treballin i l'arrelament al territori d'aquelles persones o famílies que treballin a Salt i que vulguin viure-hi o vetllar perquè les persones amb mobilitat reduïda tinguin un habitatge adequat a les seves necessitats. Pel que fa a la gent gran, se'ls vol oferir una alternativa residencial ajustada als seus ingressos. Al mateix temps també s'aposta per treballar amb les entitats del tercer sector i allotjar provisionalment en una llar les famílies desnonades i que tenen un seguiment des de l'àrea de Serveis Socials i l'Oficina d'Habitatge.

La distribució inicial dels habitatges, modificable per l'Ajuntament en funció de la demanda real, serà d'un 20% per a estudiants, un 20% per a joves o famílies joves (menors de 35 anys), un 20% per a persones o famílies d'entre 35 i fins a 65 anys i altres demandants d'HPO no inclosos en cap dels altres usos preferents, un 15% per a casos de la Mesa d'emergències econòmiques i socials de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, amb un màxim de 15 pisos, un 10% per a persones grans (jubilades o 65 anys o majors), un 5% destinats a persones amb diversitat funcional, discapacitat o dependència, un 5% a pisos d'inclusió, gestionats directament per l'Ajuntament o Gestora Urbanística Nou Salt, SLU o per entitats del tercer sector, amb un màxim de 15 pisos i un 5% per a pisos en règim d'allotjaments temporals, amb un màxim de 10.

El regidor de Territori i Habitage, Àlex Barceló, explica que el Parc Públic d'Habitatge «neix amb l'objectiu de canalitzar la demanda d'habitatge i incrementar l'oferta de lloguer a preus moderats per atendre les necessitats de la ciutadania». Barceló afegeix que «entre els requisits per poder optar als pisos cal no ser titular de cap altre habitatge, estar empadronat a la vila (amb prioritat per als que tinguin una antiguitat de tres anys) i estar inscrit en el Registre Oficial d'Habitatges de Protecció Oficial de la Generalitat pel municipi de Salt».

El preu del lloguer dependrà de la zona, superfície i nombre d'habitacions dels pisos i oscil·larà entre els 150 euros i els 600 euros al mes tenint en compte el màxim que estableixi la normativa sobre habitatges de protecció oficial (exceptuant els reservats per a emergències). La quantitat mensual es calcularà també segons els ingressos dels sol·licitants. «Apostem per la regeneració del parc d'habitatges de Salt i de les seves comunitats. Volem recuperar punts concrets del municipi que els bancs han deixat absolutament abandonats», afirma Barceló.