Els serveis jurídics han fet un informe demolidor en referència a un contracte de sis mesos que l'Ajuntament ha fet a una empresa per tal que li fes un seguiment informatiu en mitjans escrits, digitals i audiovisuals i en xarxes socials de contigut d'interés pel consistori. Aquest seguiment, conegut per «clipping» es va encarregar a l'empresa Rebold Marketing and Communications SLU per un import de 5.403,86 euros (IVA inclòs).

El contracte era pels mesos de gener a juliol d'aquest any. L'informe dels serveis jurídics, que té el vistiplau de conformitat del secretari de la corporació, afirma que «la prestació va ser contractada verbalment i executada sense la prèvia tramitació de l'expedient legalment establert, donant lloc a causa de nul·litat», segons ha dnunciat la regidora del PSC, Bea Esporrín.

«Nul·litat» de l'adjudicació

A més, tot i que el contracte es va fer per un servei durant els sis primers mesos de l'any, no hi ha cap informe justificatiu de la necessitat d'aquest encàrrec fins al mes de juliol i un decret d'alcaldia per tal que s'autoritzi la despesa per pagar aquest servei fins al 5 d'octubre. Un decret que tot just va passar pel ple municipal aquest dilluns passat. I ho va fer tot i l'existència d'aquest informe que s'ha de decretar «la nul·litat de l'acte administratiu consistent en l'adjudicació directa de la contractació» i per tant, s'inicia el procediment de revisió d'ofici de l'expedient d'aquesta contractació.

Allà, Esporrín va reclamar «explicacions de per què s'ha aprovat i autoritzat aquesta despesa tot i que els serveis jurídics alerten que s'ha efectuat la contractació prescindint totalment i absoluta del procediment legalment establert».

La representant socialista va demanar també que se l'informés si s'han «iniciat els tràmits expressats a l'informe jurídic perquè aquesta contractació tan opaca sigui sotmesa al preceptiu Dictamen de la Comissió Jurídica Assessora i posteriorment elevada a aquest Ple», tal com s'exposa a l'informe que és el pas a seguir després de les irregularitats detectades.

En l'informe jurídic també es posa de manifest que aquest servei «no pot ser objecte de contractació menor perquè no té el caràcter esporàdic i puntual exigible». La representant del PSC recorda que fa un mes el grup municipal socialista ja va criticar públicament l'excés de contractació menor de 2019 del consistori, on alertaven que sovint no s'adequava a contractes que s'haurien de fer per cobrir necessitats puntuals.

La resposta de l'alcaldessa

L'alcaldessa, Marta Madrenas, ha explicat que el servei per saquests sis mesos va ser puntal i per un temps concret per poder saeguir mantenint el servei abans no s'ha pogut fer un concurs públic. De fet, ha parlat d'un «contracte pont». No ha especificat perquè s'ha decidit autoritzar la despesa malgrat l'informe dels servei jurídic que alerta que s'ha prescindit dde diverses tramitacions necessàries ni si s'ha traslladat la contractació a la Comissió Jurídica Assessora.