El manteniment de tota la xarxa semafòrica de Girona té un cost anual previst aproximat de 341.000 euros. El consistori acaba de posar al concurs aquest servei per 683.239,47 euros per dos anys i prorrogable per dues anualitats més si les dues parts ho acordessin. En total, hi ha 142 instal·lacions semafòriques. Actualment, l'adjudicatària del manteniment és l'empresa Bonal.

El contracte per fer aquest servei preveu que l'empresa que guanyi el concurs actui en les centrals de zona, la xarxa de comunicacions, la xarxa elèctrica i en els seus elements associats, així com en els semàfors i els seus elements estructurals, els armaris d'allotjament d'equips de regulació de trànsit, els polsadors per a vianants, espires i detectors i la resta d'elements complementaris de la instal·lació. També en el hardware que hi ha a les dependències de la Policia.

El servei inclou les operacions de manteniment ordinari, la reparació d'avaries i totes les accions que es considerin necessàries per dur a terme els estudis corresponents per poder donar d'alta, baixa o modificar les programacions i estructures de semàfors, les tasques d'inspecció i seguiment dels equips, les instal·lacions elèctriques i altres funcions d'ajuda.

Per a persones invidents

El concurs públic premiarà aquella oferta que plantegi millores d'accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques i l'adequació a les noves tecnologies, segons ha assenyalat la regidora de Mobilitat i Via Pública, Marta Sureda. Per exemple, amb la col·locació d'aparells o solucions urbanístiques que facilitin el pas a les persones invidents.