El ple de la Diputació de Girona ha aprovat, aquest dimarts, el cartipàs, que fixa els sous de l'equip de govern, les assignacions als grups de l'oposició i la creació de 27 càrrecs de confiança, dos més que el mandat anterior. JxCat i ERC han defensat l'augment dels sous dels diputats, especialment els 20 que formen part de l'equip de govern.

Segons ha explicat el vicepresident Albert Piñeira, hi ha una actualització del 2,5% en global dels salaris però l'equip de govern entenia que calia incrementar la retribució dels membres del govern perquè són els «responsables d'impulsar la política pública». A partir d'ara, percebran 45.000 euros bruts anuals. La CUP s'ha quedat sola oposant-se a l'increment de càrrecs de confiança que, segons càlculs de la diputada, representen més de 650.000 euros en quatre anys de despesa afegida.

El Cartipàs

Aquest matí, a la sala de plens de la Diputació de Girona, ha tingut lloc la sessió plenària extraordinària en la qual s’ha aprovat el Cartipàs per al govern d’aquesta nova legislatura.

El mandat 2019-2023 es caracteritzarà, principalment, per estar constituït per un govern de coalició, format per onze diputats de Junts per Catalunya (JUNTS) i nou diputats d’Esquerra Republicana de Catalunya (ERC).

Aquest Cartipàs és el resultat del consens i l’acord programàtic entre els dos grups polítics, que s’ha dut a terme mantenint el màxim equilibri possible respecte als resultats obtinguts per ambdós grups.

Una altra de les característiques d’aquesta legislatura és que s’ha intentat seguir un criteri de paritat en els nomenaments pel que fa al nombre de diputats i de diputades. Aquesta directriu es pot constatar en les vicepresidències, en els membres de la Junta de Govern o en les delegacions específiques.

Vicepresidències i Junta de Govern

En aquest mandat la Diputació de Girona torna a tenir novament quatre vicepresidències, com a l’inici de la legislatura 2015-2019. L’any 2017 les àrees de Territori i Sostenibilitat i de Cooperació Local, Habitatge i Bon Govern es van unificar sota la vicepresidència de Fermí Santamaria amb motiu de la renúncia al càrrec de la llavors vicepresidenta segona, Eva Palau, a finals del 2015.

D’aquesta manera, en la sessió plenària d’avui, s’ha donat compte del nomenament dels següents vicepresidents de la corporació:

 • Pau Presas i Bertran (ERC), vicepresident primer.
 • Albert Piñeira i Brosel (JUNTS), vicepresident segon.
 • Maria Puig i Ferrer (ERC), vicepresidenta tercera.
 • M. Àngels Planas i Crous (JUNTS), vicepresidenta quarta.

Els vicepresidents substituiran per aquest ordre de nomenament el president en cas d’absència, malaltia, impossibilitat o vacant.

Pel que fa a la Junta de Govern, també se n’ha donat compte de la composició. En aquesta legislatura estarà formada, a més del president, pels diputats següents:

 • Pau Presas i Bertran (ERC)
 • Albert Piñeira i Brosel (JUNTS)
 • Maria Puig i Ferrer (ERC)
 • M. Àngels Planas i Crous (JUNTS)
 • Jaume Dulsat i Rodríguez (JUNTS)
 • Jordi Camps i Vicente (JUNTS)
 • Montserrat Mindán i Cortada (JUNTS)
 • M. Teresa Brunsó i Puigvert (ERC)
 • Eva Viñolas i Marín (ERC)

Creació de les comissions informatives

En la sessió plenària extraordinària d’aquest matí també s’ha aprovat amb vint-i-dos vots a favor, l’abstenció dels quatre diputats del PSC i el vot en contra de la diputada de la CUP, la creació de les comissions informatives. Així mateix, s’ha donat compte dels seus presidents. Les comissions han quedat organitzades de la següent manera:

 • Comissió Informativa de d’Hisenda, Administració, Promoció Econòmica i Cooperació Local

President: Pau Presas i Bertran (ERC).

Engloba els departaments o serveis següents: Secretaria General, Serveis Jurídics, Servei d’Arxius i Gestió de Documents, Compra Pública, Organització i Recursos Humans Corporatius, Promoció i Desenvolupament Econòmic Local, Intervenció, Tresoreria, Patrimoni i Expropiacions, Assistència i Cooperació als Municipis, Servei d’Arquitectura, Habitatge, Servei d’Enginyeria i Protecció Civil, Participació Ciutadana, Bon Govern i Transparència, i XALOC.

 • Comissió Informativa de Cultura, Noves Tecnologies, Esports i Educació

President: Albert Piñeira (JUNTS).

Engloba els departaments o serveis següents: Cooperació Cultural, Biblioteques, Inspai-Centre de la Imatge, Monuments, Comunicació Cultural, Noves Tecnologies, Servei d’Esports, Educació, Conservatori de música Isaac Albéniz i Fundació Casa de Cultura.

 • Comissió Informativa d’Acció Social

Presidenta: Maria Puig i Ferrer (ERC)

Engloba els departaments o serveis següents: Acció Social, Polítiques d’Igualtat, Dipsalut i Sumar

 • Comissió Informativa de Territori i Sostenibilitat

President: M. Àngels Planas i Crous (JUNTS)

Engloba els departaments o serveis següents: Medi ambient, Xarxa Viària, Servei de Programes Europeus i SEMEGA.

Presidència i Comissió Especial de Comptes

Centre gestor de Presidència: Queden adscrits al centre gestor de Presidència els departaments o serveis següents: Gabinet de Presidència, Protocol, Premsa i Comunicació, Oficina de Difusió, Serveis Lingüístics, Unitat de Gestió de la Informació - UGI, Coordinació de l’Agenda Institucional, Diplab, Sumar, SL - gestió administrativa i Cooperació Internacional.

Comissió Especial de Comptes: Està integrada pels mateixos membres que la Comissió Informativa d’Hisenda, Administració, Promoció Econòmica i Cooperació Local, de conformitat amb l’article 12 del Reglament orgànic de la Diputació de Girona.

Delegacions específiques

En la sessió del ple extraordinari del Cartipàs també s’ha donat compte de les delegacions específiques efectuades per la Presidència, que són les següents:

 • Jordi Camps i Vicente (JUNTS): Promoció i Desenvolupament Econòmic Local i DIPLAB.
 • Jordi Xargay i Congost (JUNTS): Xarxa Viària i Noves Tecnologies.
 • Jordi Masquef i Creus (JUNTS): Esports.
 • Josep Maria Bagot i Belfot (ERC): Suport a Entitats Locals.
 • Roser Estañol i Torrent (JUNTS): Recursos Humans.
 • Eva Viñolas i Marín (ERC): Assistència als Municipis Petits.
 • M. Àngels Planas i Crous (JUNTS): Hisenda i Serveis Econòmics.
 • Joaquim Ayats i Bartrina (ERC): Habitatge, Assistència als Municipis i Serveis Generals.
 • Montserrat Mindan i Cortada (JUNTS): Programes Europeus.
 • M. Teresa Brunsó i Puigvert (ERC): Acció Social.
 • Josep Piferrer i Puig (ERC): Educació.
 • Albert Piñeira i Brosel (JUNTS): Cultura.
 • Anna Barnadas i López (ERC): Medi Ambient.

Presa de possessió de Carles Motas i Lòpez

La sessió plenària d’avui s’ha iniciat amb la presa de possessió del càrrec de diputat de Carles Motas i López, representant de Tots per l’Empordà a la Diputació. Carles Motas no va poder assistir a la sessió del ple de constitució de la Diputació de Girona, que va tenir lloc el dia dia 4 de juliol, per motius personals.