La ciutat de Girona genera més deixalles cada any que no pas guanya habitants. Cada any, la quantitat de brossa que genera cada veí de Girona puja. Si l'any 2016, cada ciutadà va abocar 1,16 quilos al dia a les escombraries, l'any 2017, n'abocava 1,18 quilos i l'any 2018 ja van ser 1,230 quilos per dia. El total de quilos per habitant durant l'any passat va ser de 438,22 quilos.

Aquests increments en la quantitat d'escombraries han suposat un augment de tones recollides. En un any s'ha passat de recollir 42.656 tones a 43.939 tones de deixalles. Són 1.283 tones més. En percentatge, suposa un 3,01% més. Si es mira anys enrere, l'any 2014 cada ciutadà llençava 1,09 quilos cada dia a les escombraries. En total, es van recollir 38.842 tones.

L'any 2018, les úniques fraccions que van disminuir van ser el rebuig i el vidre. En concret, va augmentar la recollida de paper, tant en contenidors com el paper comercial, els envasos i la fracció orgànica i també les tones entrades a les deixalleries. L'augment del paper recollit es deu a la davallada de furts als contenidors, mentre que l'increment de recollida d'envasos es deu a la selecció que han de fer els restauradors i la recollida porta a porta a la Vall de Sant Daniel, iniciat el 2017. Des de l'Ajuntament es conclou que l'increment de tones recollides és degut a l'augment de recollides de les fraccions de selectiva.

Millor que la mitjana catalana

Malgrat aquests increments anuals, la quantitat de residus que genera cada habitant de Girona en un sol dia és bastant més baixa que la mitjana catalana. Les darreres dades indiquen que l'any 2016 cada català va llençar diàriament 1,36 quilos i l'any 2017, van ser 1,39 quilos.

Pel que fa al percentatge de recollida selectiva, es mantenen els increments en els índexs assolits als anys anteriors. Segons dades facilitades per l'Ajuntament de Girona, destaca que s'ha superat el 50% de recollida selectiva que és tant per cent de recollida selectiva fixada per Europa per assolir tots els municipis l'any 2020.

Analitzant cada fracció es pot veure com el paper i cartró comercial que s'ha recollit ha augmentat considerablement, amb increments del 17,80% i el 30,65% i sumant 2.641 i 699 tones respectivament. Cal dir que durant aquest any 2018 el preu del paper ha sigut baix i això «ha fet que no hi hagi hagut tants de furts de paper ni de cartró comercial», segons l'Ajuntament.

De fet, el paper és la fracció que més puja (tant el que generen els veïns com els comerços) juntament amb els envasos, que tenen un increment del 19,28% i sumant un global de 1.942 tones. Aquest augment, segons l'Ajuntament, és degut a la consolidació de la recollida comercial en bossa identificada dels envasos dels restauradors de Barri Vell i Mercadal i de la recollida porta a porta a la Vall de Sant Daniel, iniciat el 2017. Caldrà veure si, per exemple, els contenidors intel·ligents a la plaça Catalunya també incideixen en futurs resultats.

L'any 2017 el percentatge de recollida de fracció orgànica va augmentar considerablement degut a la implantació de la recollida comercial d'aquesta fracció al Barri Vell i Mercadal. Aquest any 2018 es va consolidar aquest augment amb un lleuger increment del 0,22%, arribant a la suma de 21.704 tones.

Pel que fa a la recollida de vidre, l'any 2018 va disminuir lleugerament respecte el passat. L'Ajuntament va intentar millorar el volum de recollida d'aquesta fracció amb una campanya realitzada per Ecovidrio a partir del mes d'agost. Al llarg de l'any passat es van recollir 2.074 tones de vidre, una xifra que significa un descens del 1,69% si es compara amb la quantitat assolida lany 2017.

Pel que fa al rebuig, l'any passat va continuar disminuint lleugerament, «fruit de la incidència amb la recollida selectiva, tant en l'àmbit ciutadà com en l'àmbit comercial», segons l'Ajuntament. Es van recollir 21.074 tones, que és un 0,35% menys que en el període anterior.

La recollida de voluminosos va augmentar per cinquè any consecutiu, situant-se el 2018 amb un 2.969 de tones recollides, tant a la deixalleria com a la via pública. La major part l'augment correspon al que es va recollir a la via pública (recollida domiciliària, associacions i portades per les brigades de medi natural) que van sumar 1.725 tones, que suposa un 17,25% d'increment. També es van portar més mobles a la deixalleria que en anys anteriors (un 16,14% d'augment de tones de voluminosos portades a la deixalleria).

En global, a la deixalleria, a més dels voluminosos, s'hi van abocar multitud de residus que van sumar 4.100 tones, una quantitat que és un increment del 6,31% si es compara amb l'any anterior.