Fins a dues vegades ha estat retirada del ple la proposta d'augment de sou del secretari general de l'Ajuntament de Girona. Així ho explica el mateix perceptor, José Ignacio Araujo, en un informe al qual ha tingut accés Diari de Girona.

Es tracta de la Proposta de Decret d'Alcaldia del 23 d'abril de 2018 en què es planteja «reconèixer un complement d'incompatibilitat al Sr. José Ignacio Araujo Gómez per al desenvolupament del lloc de secretari general» per un import de «1.518,66 euros mensuals per catorze pagues», més del doble del que cobrava fins ara (744,37 euros).

Segons exposa Araujo, la proposta ha estat fiscalitzada per Intervenció però s'ha intentat introduir a les sessions plenàries del mes d'octubre i de desembre del 2018 sense èxit. El secretari afirma que «desconeix el perquè no ha estat objecte de tramitació l'esmentada proposta» i afegeix que aquesta situació li «comporta un perjudici econòmic».

Nega irregularitats en el sobresou

D'altra banda, el secretari de l'Ajuntament nega irregularitats en aquest sobresou de 10.421 euros anuals (744,37 euros per catorze pagues) que cobra per incompatibilitat, després que ho qüestionés l'interventor del consistori, Carlos Merino.

Araujo afirma que aquest complement va ser aprovat per Alcadia, va ser notificat a Intervenció i, posteriorment, aprovat pel ple; mentre que Merino exposa uns fets ben diferents. En un informe signat anteriorment, el mes de febrer, l'interventor explicava que aquest import es va ometre en el seu dia, ja que no va ser fiscalitzat prèviament per Intervenció malgrat afectar despeses municipals i tampoc va passar pel ple. Davant d'aquestes acusacions, el secretari explica que ell no s'ha posat a valorar «la forma en la que la Intervenció municipal ha exercit i exerceix les seves funcions, tant pel que fa a l'exercici de la funció interventora com pel que fa a l'exercici del control financer».

La versió del secretari

Araujo explica que en el moment de la seva contractació com a secretari general, representants de la Corporació municipal van explicar-li que una de les condicions per exercir aquest lloc era la incompatibilitat absoluta, és a dir, l'exclusivitat en l'exercici de les funcions. Requeriment que Araujo va acceptar i va prendre possessió com a secretari el 5 de gener del 2016.

La quantia d'aquest complement d'incompatibilitat no estava determinada en el catàleg retributiu de l'Ajuntament en el moment en què Araujo va entrar a treballar al consistori, ja que el seu precedent no cobrava aquest sobresou. En el catàleg retributiu hi ha establert el que perceben els treballadors de l'administració. És per aquest motiu que es va haver de determinar aquest import nou seguint els criteris establerts.

Com que l'Ajuntament «no té aprovada una relació de llocs de treball valorada» ni un comitè de valoració tècnica, la determinació de nous llocs de treball o complements específics -com el d'incompatibilitat- es fixa mitjançant resolució de l'Alcaldia i, posteriorment, s'ha d'aprovar al ple incloent-ho al catàleg retributiu, explica Araujo. Procediment que, segons afirma el secretari, es va seguir per aprovar el sobresou de 744,37 euros mensuals que cobra. Davant d'això exposa que «si es qüestiona el complement d'incompatibilitat hauria de ser objecte d'anàlisi la metodologia seguida» per fixar els complements retributius dels llocs de treball.

«No estava subjecte a fiscalització»

El secretari afirma que el complement va ser aprovat mitjançant resolució d'Alcaldia, però no fiscalitzat per Intervenció. Concretament exposa que la resolució del Decret d'Alcaldia del 25 d'abril de 2016 on es fixava el complement d'incompatibilitat «no suposava l'aprovació de cap despesa per part de la Corporació municipal, no obstant afectava a despeses, i per tant, no estava subjecte a fiscalització en els termes que disposa el RD 424/2017». És per aquest motiu que el complement no va ser fiscalitzat però sí notificat al Departament d'Intervenció el mateix 25 d'abril de 2016.

A partir de llavors, exactament el 20 de maig de 2016, la quantia va ser incorporada a la nòmina del secretari amb efectes retroactius des del 5 de gener. Fixat l'esmentat complement, aquest va ser incorporat al catàleg retributiu de l'Ajuntament. Document que es va incorporar al pressupost del 2017 i va ser aprovat pel ple celebrat els dies 9 de gener i 13 de febrer del 2017.Com que l'Ajuntament de Girona «no té aprovada una relació de llocs de treball valorada», la determinació de nous llocs de treball o complements específics -com el d'incompatibilitat- es fixa mitjançant resolució de l'Alcaldia i, posteriorment, s'ha d'aprovar al ple incloent-ho al catàleg retributiu, explica Araujo. Procediment que, segons afirma el secretari, es va seguir per aprovar el sobresou de 744,37 euros mensuals que cobra. Davant d'això exposa que «si es qüestiona el complement d'incompatibilitat hauria de ser objecte d'anàlisi la metodologia seguida» per fixar els complements retributius dels llocs de treball.