13 de desembre de 2018
13.12.2018

La Sindicatura de Comptes detecta irregularitats en la contractació del Consorci de la Costa Brava

L'ens conclou que hi va haver una "manca absoluta d'utilització dels procediments previstos a la normativa"

13.12.2018 | 06:30
Junta del Consorci.

La Sindicatura de Comptes ha detectat diverses irregularitats en la contractació del Consorci de la Costa Brava- Entitat Local de l'Aigua. Al seu informe sobre l'exercici de 2016, l'ens conclou que hi va haver una "manca absoluta d'utilització dels procediments previstos a la normativa" perquè els 93 contractes que va signar per un import total d'adjudicació (sense IVA) d'1,1 milions es van fer com a contractes menors tot i que molts d'ells haurien d'haver sortit a concurs.

La Sindicatura també ha detectat que es van tipificar els contractes per a la gestió de serveis de sanejament i abastament d'aigua com a contractes de gestió de servei públic, mitjançant la creació de les societats d'economia mixta Emacbsa i Abastem, tot i que la "veritable naturalesa dels contractes" era de serveis.

La Sindicatura de Comptes ha elaborat un informe de fiscalització del Consorci de la Costa Brava sobre l'exercici de 2016. Al document, l'ens ha detectat diverses irregularitats en els procediments de contractació utilitzats per l'organisme. En concret, l'ens diu que hi ha hagut una "manca absoluta d'utilització dels procediments de contractació previstos a la normativa vigent" perquè els 93 contractes (per valor d'1,1 milions) que es van signar es van fer com a contractes menors tot i que molts dels expedients haurien d'haver sortit a concurs.

Però no només això. La Sindicatura també alerta que no s'han seguit els procediments adequats en la contractació per a la gestió dels serveis de sanejament i abastament d'aigua en alta. L'ens diu que es van tipificar com a contractes de gestió de servei públic, a través de la creació de les societats d'economia mixta Empresa Mixta d'Aigües de la Costa Brava, SA (Emacbsa) i Abastament en Alta Empresa Mixta, SA (Abastem), quan en realitat eren de serveis.

L'organisme també ha detectat diverses "incidències" en la revisió de la licitació d'aquests contractes relacionades amb els plecs de clàusules. Entre elles, la manca d'establiment d'un preu. Uns requisits que, segons la Sindicatura, "limitaven la concurrència i manca d'objectivitat en la valoració d'ofertes".

A més, afegeix l'informe, en l'execució del contracte d'Abastem, l'import fix facturat durant l'exercici 2016, d'1,45 milions, suposava un increment acumulat del 16,9%, "molt per sobre de l'increment previst en el contracte, sense justificació".

D'altra banda, detalla que el Consorci va encarregar a les dues empreses mixtes, a través de contractes menors, actuacions de reparació, conservació i manteniment de les instal·lacions. "De l'anàlisi dels contractes menors es considera que hi va haver un fraccionament indegut dels contractes, fet que suposa un incompliment de la normativa", remarquen.

Pel què fa als altres contractes menors adjudicats a proveïdors diferents, la Sindicatura ha detectat incidències relacionades amb "els objectes, imports, dates, la durada o els tipus de contractes". Una situació que suposa "un incompliment de l'article 86 del Text refós de la Llei de contractes del sector públic" i, en conseqüència, hi va haver un "fraccionament indegut del contracte".

L'ens alerta, a més, que alguns dels subministraments i serveis es renovaven de manera periòdica cada any malgrat que, d'acord amb la normativa, "els contractes menors no poden tenir una durada superior a un any ni ser objecte de pròrroga" si no s'acrediten motius socials o econòmiques.

Altres "incidències" detectades

La Sindicatura també ha detectat altres irregularitats com ara que l'import del romanent de tresoreria per a despeses generals, de 19,25 milions (provinent d'exercicis anteriors al 2014), "no estava afectat a cap projecte de despesa tot i que, a la pràctica, la seva finalitat era poder fer front a les despeses per l'actualització de les instal·lacions d'abastament i sanejament d'aigua". "El Consorci hauria d'haver afectat part d'aquest romanent per a despeses generals a aquestes inversions perquè quedés reflectit en el càlcul del romanent de tresoreria", conclou.

A més, detalla que l'organisme no disposava d'un inventari de béns com preveu la normativa "ni tenia constància de la titularitat d'aquestes instal·lacions". D'altra banda, alerta que l'import del preu públic del servei de reutilització de l'aigua cobria els costos directes de l'activitat però no els de les inversions. "El Consorci hauria d'elaborar l'estudi de costos corresponents amb l'objectiu d'assegurar que els preus públics per a la prestació d'aquest servei cobrissin el seu cost", remarca.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook