11 de octubre de 2018
11.10.2018

L'impost de vehicles i l'ICIO, els més difícils de cobrar a Girona

?L'Ajuntament va ingressar al voltant de 30 milions en concepte d'IBI durant l'any passat ?Destaca el fet que l'ICIO continua a l'alça una vegada superats els anys de crisi immobiliària

11.10.2018 | 06:30

Els impostos sobre els vehicles de tracció mecànica i l'ICIO (construccions, instal·lacions i obres) continuen essent dos dels que més costen de cobrar a l'Ajuntament de Girona, malgrat que en el cas de l'ICIO la situació ha anat millorant en els darrers anys. Segons la memòria de l'àrea d'Hisenda i Règim Interior del consistori corresponent a l'any 2017, el percentatge d'impagament de l'impost de vehicles se situa en un 23,83%, mentre que en el cas de l'ICIO arriba gairebé al 15%. Tot i això, la memòria apunta que els ingressos per ICIO mantenen una tendència a l'alça, molt diferent a la que es va patir durant els anys de greu crisi immobiliària. També destaca l'augment progressiu dels ingressos per la plusvàlua.

L'impost de béns immobles (IBI) continua essent el que més ingressos aporta a les arques municipals, i el seu percentatge de pagament és un dels més elevats. L'any 2017, l'Ajuntament havia d'ingressar 31,12 milions d'euros en aquest concepte, dels quals se'n van cobrar 28,4 durant el període de pagament voluntari. Això vol dir que el percentatge de cobrament va arribar fins al 93,02%, una xifra més elevada que tres anys enrere, quan se situava en un 91%. A més, també cal tenir en compte que un 1,2% (367.973 euros) es cobrarà més endavant perquè els ciutadans van demanar ajornar o fraccionar el pagament. En definitiva, doncs, el percentatge d'impagament se situa en un 5,78%.

Pel que fa a l'impost sobre els vehicles de tracció mecànica, la seva aportació a les arques municipals no és gens despreciable: en total, l'any 2017 l'Ajuntament calculava ingressar per aquest concepte un total de 5,42 milions d'euros. D'aquests, poc més de quatre es van pagar durant el període de pagament voluntari, i el percentatge de pagaments ajornats o fraccionats és pràcticament insignificant. Això vol dir que, a la pràctica, el percentatge d'impagament es va situar en un 23,83%, una xifra gairebé igual a la que es va registrar fa tres anys.

Un altre dels impostos que més diners aporta a la tresoreria de l'Ajuntament és l'impost sobre activitats econòmiques (IAE), que, igual que en els darrers anys, gaudeix d'un percentatge de pagament molt elevat. En total, el consistori preveia ingressar 4,22 milions d'euros per aquest concepte, un 95,58% dels quals es van pagar durant el període voluntari. Tenint en compte els 86.460 euros que es van anul·lar i els 18.689 que es cobraran de forma fraccionada, el seu percentatge d'impagats no arriba ni al 4%.

En relació a l'ICIO, el volum de diners recollits en aquest concepte ha anat augmentant en els darrers anys gràcies a la recuperació econòmica, però tot i això el seu percentatge de pagament no arriba al 84%. L'any passat, l'Ajuntament havia d'ingressar 1,93 milions d'euros en aquest concepte, dels quals un 83,98% (1,52 milions) es van cobrar durant el període de pagament voluntari. Tenint en compte que 21.916 euros s'abonaran per pagament fraccionat, els impagats arriben en aquest cas arriben fins al 14,85%.

La memòria també destaca l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana, és a dir, les plusvàlues, que també disposa d'uns bons percentatges de pagament. En aquest cas, l'Ajuntament tenia previst ingressar 4,7 milions d'euros en aquest concepte, dels quals la major part -4,3%- es van recaptar durant el període de pagament voluntari. Tenint un compte que en aquest cas els pagaments ajornats i fraccionats arriben fins a un 2,4%, els impagats se situen només en poc més d'un 1%.

La taxa pels serveis de recollida i gestió de residus derivats d'activitats econòmiques, l'Ajuntament preveia ingressar 3,47 milions d'euros en aquest concepte. D'aquests, se'n van cobrar 2,87 milions (un 89,03%) durant el període de pagament voluntari, i tenint en compte que hi ha un 1,43% de pagaments ajornats i fraccionats, els impagats se situen en prop d'un 9,5%.


Cementiris i animals

Altres impostos i taxes que compten amb percentatges de pagament baixos són la taxa de conservació de cementiris, que té una taxa d'impagament del 15,44%, o la taxa pels serveis de control i tinença d'animals, on el 27,44% de factures estan sense cobrar. En els dos casos, però, la quantitat de diners que aquestes taxes aporten al consistori són molt menors: 360.000 euros en el cas dels cementiris i 78.981 euros en el cas del control i la tinença d'animals.

Finalment, pel que fa a la taxa d'ocupació de la via pública, el consistori preveia ingerssar 862.887 euros per aquest concepte, dels quals gairebé un 90% es van cobrar en el període de pagament voluntari. Per això, la taxa d'impagament se situa en un 10% en aquest cas.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook