L'Olot celebrarà aquest dilluns la seva Junta General Ordinària i Extraordinària d'accionistes, a partir de 2/4 de 8 del vespre, al Restaurant la Deu. Entre els diversos punts de l'ordre del dia hi ha l'aprovació dels comptes anuals (balanç, compte de pèrdues i guanys, memòria i altra documentació comptable) i de l'informe de gestió, corresponent a l'exercici comprès entre l' 1 de juliol de 2017 a 30 de juny de 2018. També es facilitarà iInformació sobre el pressupost aprovat pel Consell per aquesta temporada.