Més de la meitat de les empreses del sector de l'hostaleria van recórrer a l'Expedient de Regulació Temporal d'Ocupació (ERTO) durant la pandèmia i un 35% va sol·licitar mesures de flexibilització o suspensió de contractes de gas i electricitat, segons un informe elaborat pel Col·legi de Registradors. De fet, l'ERTO va ser el mecanisme d'ajuda més utilitzat per les empreses en general: 9 de cada 10 declarants a la seva empresa ho van fer per suspendre contractes de treball i 3 de cada 10 empreses van combinar aquesta mesura amb reduccions de jornada. A les PIMES van resultar afectats tres de quatre treballadors de mitjana, mentre que a les grans empreses, l'efecte va ser inferior, afectant menys de la meitat de la força laboral.

Pel que fa a la duració mitjana dels ERTO, va ser de més de cinc mesos per a les PIMES (158 dies) i molt similar (167 dies) per a les grans empreses. En relació a les baixes laborals per covid-19 sobre el personal fix de les empreses, determinades activitats amb major contacte interpersonal van encapçalar l'impacte com la indústria manufacturera (16%), les activitats sanitàries (14,4%) i també l'hostaleria (12,8%). El percentatge mitjà de personal fix per empresa afectat per baixa laboral per covid-19 a les PIMES va ser del 27,5%, o sigui un de cada quatre treballadors. A les grans empreses, la incidència va ser del 16,1%, aproximadament un de cada sis treballadors.

Transports, el sector que més va sol·licitar avals ICO

Pel que fa als lloguers, la proporció d'empreses declarant que ha concedit ajudes als arrendataris sobre el total d'empreses que ha manifestat incidències covid ha estat molt significativa, essent la mitjana espanyola del 20,9%. Això sí, la distribució d'empreses que ha rebut ajudes públiques per al lloguer del seu local de negoci, la proporció resulta més escassa, de només el 0,3%. A nivell sectorial, destaca novament l'hostaleria (1,3%), que va multiplicar per quatre la mitjana estatal en aquest apartat. Pel que fa als avals públics facilitats a través de l'ICO, destaca l'ús que en van fer les empreses del sector del transport i l'emmagatzematge (1 de cada 4 companyies en va sol·licitar), seguida a distància per l'hostaleria (13,9%).  

El 42% de les ajudes públiques van ser préstecs i avals

L'informe 'Repercussions empresarials de les mesures públiques d'ajuda durant la pandèmia', del Col·legi de Registradors, també assenyala que la tipologia més sol·licitada d'ajudes públiques van ser els préstecs i avals –que proporcionaven un finançament directe- amb el 42% de les ajudes declarades. Una altra tipologia d'ajuda profusament utilitzada van ser els aplaçaments o moratòries de crèdits, amb el 23%. Menor demanda, segons declaren les empreses, van tenir les bonificacions o exempcions de la Seguretat Social, amb el 5,7%. La moratòria hipotecària, aplicada a les empreses que haguessin tingut una caiguda de facturació superior al 40%, va tenir uns resultats desiguals depenent del sector.

L'hostaleria (30,6%) va resultar ser la més afectada, seguida del comerç (16,7%) i activitats immobiliàries (12,5%), tres sectors especialment afectats per les restriccions a la mobilitat i l'accés del públic als seus locals de negoci. Finalment, d'entre les empreses que van sol·licitar la flexibilització o suspensió dels contractes de subministraments energètics destaquen les del sector de l'hostaleria (34,4%), degut a la seva alta dependència del gas i electricitat per la utilització de maquinària de gran consum. En segon lloc se situa el comerç (18,3%), molt dependent també de la climatització i il·luminació dels locals.