La liquidació del pressupost municipal del 2021 de l’Ajuntament de Castelló d’Empúries «ha tornat a mostrar la bona salut de la situació econòmica i financera municipal, continuant, per tant, en una zona de confort», segons es deriva de l’informe de l’interventor amb un balanç final d’un romanent de tresoreria de 4.570.181,09 euros. Inicialment, s’havia generat un romanent de tresoreria i superàvit inicial a 31 de desembre de 2021 de 16.991.551,96 euros. Aquest romanent s’ha ajustat per la incorporació de sobrants de crèdit compromesos a 2021.

Entre les dades destacades de la situació financera municipal, hi ha el fet que es paguen les factures a proveïdors a 3,02 dies després de la seva aprovació i que, per novè any consecutiu, no ha augmentat la pressió fiscal, a excepció de diversos ajustaments.

L’endeutament s’ha mantingut en la línia dels darrers anys, en l’actualitat és del 33,14%.

Afrontar noves inversions

Amb aquest superàvit «es podran afrontar noves inversions, que s’intentarà que siguin financerament sostenibles i tinguin accent social», segons el Govern. Així, en el pressupost inicial d’inversions per a l’exercici 2021 previst pel que fa al pressupost consolidat (3.117.847 euros), s’hi afegiran les inversions que s’incorporen dels romanents de crèdit de l’exercici 2021 per import de 3.060.143,58 euros. En total, l’import d’inversions a gestionar per l’Ajuntament durant l’exercici 2022, es preveu que sigui de 6.177.990,58 euros.

Així mateix, es preveu afegir nous projectes i inversions financeres sostenibles finançades amb romanent de tresoreria per despeses generals fins a la capacitat de finançament resultant de la liquidació del pressupost 2021.

El romanent de tresoreria disponible per a despeses generals, s’ha ajustat, tenint en compte les necessitats de fons de tresoreria i així poder mantenir els terminis legals de pagament i la celeritat que s’ha aconseguit per al pagament a proveïdors.

Així, finalment, el romanent líquid de tresoreria per a despeses generals disponible és de 4.570.181,09 euros.