Milions de contribuents estan cridats a rendir comptes al fisc fins al 30 de juny, data en què s’acaba la campanya de la Renda. Una de les possibilitats per aconseguir deduccions en els impostos a pagar és fer la declaració conjunta amb el teu cònjuge. Les parelles tenen l’opció d’escollir voluntàriament si fer-la individual o conjunta, encara que molts contribuents no coneixen les possibilitats i els possibles beneficis que poden aconseguir si opten per una opció o una altra. La resposta dependrà dels ingressos de la parella i de la seva distribució, però també de les deduccions a què tinguin dret.

Això sí, el primer que ens hem d’assegurar és si complim els requisits per fer la declaració conjunta, ja que no tothom pot acollir-se a aquesta modalitat d’IRPF. Per respondre a aquesta pregunta de manera afirmativa, els contribuents han de formar part d’una unitat familiar, que pot ser aquella formada per un matrimoni no separat legalment i els seus fills menors d’edat (que no visquin de manera independent) i els fills grans d’edat, incapacitats judicialment; o en cas que no hi hagi matrimoni, la formada per un pare o una mare i els fills convivents que compleixin els requisits ja esmentats.

En el cas de les parelles de fet, només una de les dues parts pot formar una unitat familiar amb els seus fills, quan aquests compleixin els criteris esmentats. Una cosa similar passa amb les famílies monoparentals, en ser considerada com una unitat la formada per un progenitor i els seus fills.

En qualsevol de les modalitats anteriors, cal tenir en compte que el mínim del contribuent serà de 5.500 euros anuals, amb independència del nombre de membres que integrin la unitat familiar. Amb els fills, només es pot fer la declaració conjunta amb els menors de 18 anys. No obstant això, et podràs beneficiar del mínim per descendent fins als 25 anys sempre que tinguin rendes inferiors a 8.000 euros.

Triar la forma de fer-la

Els contribuents han de triar una via o una altra quan presentaran la declaració de la Renda. Cal recordar que una vegada triada la forma no es podrà modificar. L’única opció seria presentar una nova declaració, sempre que es faci dins del termini establert.

Si finalment s’opta per realitzar la declaració conjunta, cal tenir en compte que tots els membres de la unitat queden sotmesos a l’impost de forma conjunta i solidari, per la qual cosa el deute es pot exigir a qualsevol d’ells. Per tant, si un dels membres presenta la declaració individual, els restants han d’utilitzar el mateix règim de tributació. De la mateixa manera, escollir una via concreta en una campanya no implica haver-ho de fer en els anys successius.

Possibles avantatges

Un dels principals beneficis que hi pot haver per tributar com a unitat familiar és el referit a la reducció. La quantia pot variar en funció de diversos aspectes. En la modalitat d’unitat familiar composta per matrimonis no separats legalment i, en cas que n’hi hagi, els seus fills, s’estableix una reducció a la base imposable de 3.400 euros anuals per tributació conjunta.

En el cas de les unitats familiars compostes per pare o mare no casats, vidus o separats legalment i amb fills menors, s’estableix una reducció de 2.150 euros anuals.

En aquest sentit, un dels aspectes que cal tenir en compte per decidir si es fa la tributació conjunta és el dels ingressos. L’EFPA recomana fer-la quan en el matrimoni hi ha un cònjuge que no rep ingressos o quan, si els rep, són molt baixos.

D’aquesta manera, la parella es podrà aplicar la reducció de 3.400 euros i, per això, estalviar-se pagar impostos per aquesta quantitat. També és convenient optar per aquesta via quan són famílies monoparentals i els fills no reben cap mena de rendes.