La consellera d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, Teresa Jordà i Roura, acompanyada de la secretària d’Acció Climàtica, Anna Barnadas i López, i del director de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), Samuel Reyes i López, ha presentat avui la campanya publicitària Aigualtat, per potenciar la difusió de la tarifa social del cànon de l’aigua. Aquesta bonificació, creada l’any 2011, consisteix a bonificar en un 100% el cànon de l'aigua per a les famílies més vulnerables que consumeixen fins a 27 m3/trimestre, tenint en compte que el 72% dels rebuts de l'aigua declarats a Catalunya no superen aquest primer tram. En el cas que alguna família en situació de vulnerabilitat superi aquest consum, se li aplica la bonificació en un 50%. El cànon de l’aigua pot suposar fins a un 40% del preu total de la factura.

En l’actualitat hi ha prop de 76.000 famílies que s'acullen a la tarifa social de l'aigua i, segons les previsions de l’ACA, aquesta xifra podria arribar fins a les 100.000 llars. Per afavorir la difusió de la bonificació, la Generalitat ha creat aquesta campanya, que tindrà una durada de tres setmanes i ha suposat una inversió propera als 650.000 euros.

Dret a l’aigua

La tarifa social de l'aigua s’adreça a col·lectius vulnerables, com són les famílies amb tots els seus membres a l’atur, persones preceptores de pensions mínimes contributives o famílies en risc d’exclusió residencial, per posar-ne alguns exemples. Per tant, aquesta bonificació ajuda a garantir la cobertura de les necessitats bàsiques d’aigua i a establir un valor del cànon adaptat a les situacions de vulnerabilitat de la població menys afavorida, en situació de pobresa o amb risc d’exclusió social.

L’evolució de la tarifa social de l’aigua entre 2019 i 2021 ha estat:

L’evolució de la tarifa social de l’aigua entre 2019 i 2021

L’evolució de la tarifa social de l’aigua entre 2019 i 2021 Govern.cat

La campanya agafa com a eix central el concepte “aigualtat” (fusió de les paraules aigua i igualtat), per recordar que tota la ciutadania té el dret a tenir cobertes les necessitats d’aigua i fer possible que els col·lectius més vulnerables disposin dels ajuts necessaris. Durant tres setmanes explicarà quins són els col·lectius que es poden acollir a aquesta bonificació, quins són els requisits que han de complir i quins són els procediments que tenen a la seva disposició per accedir-hi.

Àmplia difusió

La campanya es farà a través dels mitjans de comunicació tradicionals (televisió, premsa, ràdio i mitjans digitals) i en altres suports, com ara el canal de Metro de Barcelona i també opis a les estacions de trens i autobusos, entre d’altres.

A més del 012 i de la pàgina web de l’ACA, la campanya preveu altres canals de difusió i actuacions de comunicació específicament adreçades als col·lectius objectiu (oficines d'atenció ciutadana, oficines de drets socials, entre d’altres), a través de la distribució de tríptics, cartells, bàners, etc., i amb l’adaptació de la campanya al castellà, l’àrab i l’urdú, gràcies a la col·laboració dels departaments de la Generalitat competents en matèria d’atenció ciutadana i drets socials.

Impost ambiental finalista

El cànon de l’aigua és un impost ambiental finalista que es va començar a aplicar l’any 2000, coincidint amb la creació de l’ACA. Aquest impost pot suposar fins a un 30-40% del total del rebut de l’aigua i, des de 2017, no ha registrat cap increment. Els diners que la ciutadania paga a través del cànon són la principal font de finançament de l’Agència, que aporta anualment al voltant de 460 MEUR.

El cànon fa possible garantir el funcionament de vuit embassaments, 536 depuradores i prop d’un centenar d’estacions d'aforament, entre d'altres infraestructures hidràuliques, a més de poder dur a terme actuacions de vigilància i protecció del medi. A banda de garantir les activitats ordinàries, el cànon de l’aigua fa possible noves inversions en matèria d’abastament, sanejament i millora del medi hídric. En el pròxim cicle de planificació hidrològica (2022-2027) es destinaran més de 2.380 milions d’euros a actuacions i mesures en matèria d’aigua, 1.400 dels quals seran aportats per l’ACA, cosa que significa doblar la inversió de l’actual cicle de planificació.

Altres bonificacions

Tot i no ser una bonificació pròpiament dita, hi ha una altra figura que és l’ampliació per trams del cànon de l’aigua, que s’aplica des de l’any 2000 a llars amb quatre o més persones. Aquesta mesura consisteix a afegir al primer tram tres metres cúbics mensuals per persona als límits de consum d'aigua establerts per al primer tram, dos metres cúbics mensuals per persona per al segon tram i un metre cúbic per persona al mes en el cas del tercer tram. També reben un tractament especial els habitatges on conviuen persones amb un grau de discapacitat superior al 75% que, als efectes de l’ampliació, computaran com a dues persones.

Actualment s’acullen a l’ampliació per trams 362.694 famílies, una xifra lleugerament inferior a la de 2020, a causa de les revisions censals de sol·licituds antigues en què s’ha tancat l’expedient.

Altres bonificacions

Altres bonificacions Govern.cat