El pressupost per a l’any 2022 de l’Ajuntament de Pau, presentat en el ple ordinari d'aquest dimarts i aprovat per unanimitat, supera per primera vegada el milió d'euros (1.034.418,37€). Per a l’alcalde, Pere Maluquer, es tracta d’un pressupost equilibrat i que s’ha pogut treballar amb tots els grups polítics dins les realitats existents, tot i les limitacions dels ingressos pressupostaris de l’Ajuntament. Maluquer remarca que el diàleg conjunt “és una manera de treballar que ens ha aportat més coneixement, i hem pogut copsar les opinions i sensibilitats dels altres grups”. El regidor del grup Som Gent de Pau, Josep Besa, destaca que “ha estat molt bé que s’hagi pogut treballar conjuntament, esperem que segueixi així i millorem any rere any”.

Ingressos

Les dades més significatives del pressupost per a l’exercici 2022 és l’augment d’ingressos corrents amb un 4,74%. A més de l’actualització de taxes del mateix consistori, aquesta xifra és el resultat de la previsió de l’increment del 12% de les seves aportacions anunciat per part de l’Estat i, també, de la Generalitat, d’un 30%. Tot i així s’ha sigut prudent i no s’han previst tots els ingressos anunciats en la seva totalitat.

També s’ha tingut en compte l’ingrés de la subvenció per l’execució de l’anualitat del Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC) i altres ajuts provinents de la Diputació de Girona i demés administracions supramunicipals.

Despeses

Una de les inversions més importants previstes és la millora de l’enllumenat, inclosa en el PUOSC, amb l’objectiu de fer-lo més eficient i menys contaminant, i que generi un major estalvi en les despeses corrents dels pròxims anys. D’altra banda, per seguir amb la millora de la digitalització del consistori, es preveu una inversió per a l’adquisició d’equipaments informàtics i còpies de seguretat.

El pressupost actual inclou, també, la continuació d’obres de pressupostos anteriors pendents d’executar, com la segona fase d’instal·lació del sistema de videovigilància i lectors de matrícules en el nucli antic, la redacció del POUM, l’eliminació d’aportació d’aigües blanques a la depuradora, les reparacions del sostre de la caseta de la deixalleria i el seu entorn, i el soterrament de la línia de baixa tensió existent en el camí de Castelló.

A més, l’obra amb major interès recollida en les reunions amb els diferents grups, és el desenvolupament de la quarta fase del parc esportiu municipal, amb l’objectiu de finalitzar tot l’equipament i fer-ne els accessos segurs per a vianants i ciclistes des dels diferents nuclis.

Un cop aprovat per unanimitat, el pressupost es sotmet a informació pública per un termini de quinze dies hàbils i s’entendrà aprovat definitivament si no s’hi formula cap al·legació o reclamació en el termini d’exposició pública, segons disposa l’article 169.1 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març