La Generalitat i l'Estat han arribat a un acord per implantar les primeres Àrees de Promoció Econòmica Urbana (APEUs) a Catalunya. Aquestes són instruments de col·laboració públic –privada per impulsar la modernització de les zones urbanes de concentració d'activitats empresarials per incrementar-ne la competitivitat i afavorir-ne la creació d'ocupació. L'acord d'aquest dilluns accepta el model de la Generalitat i preveu la incorporació d'una regulació més detallada pel que fa a les contraprestacions econòmiques basades en les aportacions patrimonials públiques no tributàries. Així mateix, contempla que la Llei reculli que les entitats gestores tinguin la mateixa consideració de poder adjudicador.

Aquest dilluns, la subcomissió de seguiment normatiu, prevenció i solució de conflictes de la Comissió Bilateral Generalitat – Estat en relació a la Llei 15/2020 de les Àrees de Promoció Econòmica Urbana ha acordat resoldre les discrepàncies en relació a diversos articles de la llei catalana. L'acord, que en els pròxims dies es publicarà al DOGC i al BOE, implica que l'Estat no presentarà un recurs d'inconstitucionalitat contra la norma.

Una APEU és una àrea geogràfica delimitada, d'un o diversos municipis, on els agents empresarials i l'administració local es posen d'acord per promoure i dinamitzar la zona a partir d'un pla d'acció adequat a les finalitats de l'interès general. L'objectiu és que aquestes àrees facilitin que qualsevol zona de concentració d'activitat econòmica que vulgui augmentar la competitivitat o evitar situacions de degradació pugui ser gestionada de manera conjunta amb l'objectiu de millorar els serveis i la qualitat de l'entorn, complementant les actuacions dels poders públics i potenciant la col·laboració entre agents públics i privats.

Els destinataris de la llei són els titulars d'activitats econòmiques d'una àrea determinada amb concentració d'establiments comercials, industrials, logístics i de serveis a l'abast dels quals es posa una nova classe d'entitat, per ajudar-los a millorar el seu entorn. La llei també va dirigida als ajuntaments, als quals correspon autoritzar i controlar la creació de les APEUs per dinamitzar certes zones, amb els consegüents beneficis per als interessos generals del municipi, que complementaran les actuacions de caràcter dinamitzador de les administracions públiques locals.