El portal de reestructuració en què els treballadors poden manifestar la seva voluntat d'adherir-se a l'ERO es va habilitar el passat 16 de juliol durant un període de 15 dies naturals, de manera que només queden uns dies perquè finalitzi el termini: el 30 de juliol és la data límit perquè els treballadors s'hi apuntin.

El gruix de sortides es produirà a Madrid, amb 1.286 extincions; Barcelona, amb 528; València, amb 461, i Múrcia, amb 347. A més de les 6.452 sortides voluntàries, 708 treballadors més seran recol·locats a empreses filials del grup.

Una vegada finalitzi el termini d'adscripció, CaixaBank informarà a la comissió de seguiment del nombre d'adhesions, la distribució per província i el nombre de recol·locacions. Dimecres passat, 21 de juliol, fonts sindicals van avançar que ja s'havien apuntat voluntàriament 5.287 persones.

L'acord pactat entre l'entitat i els sindicats estableix un protocol d'adscripció en cinc fases, amb l'objectiu de garantir la voluntarietat.

Després d'identificar les àrees amb més sol·licituds que places, en una segona fase CaixaBank podrà acceptar l'adhesió per sobre de l'excedent identificat, sempre que es pugui cobrir amb trasllats voluntaris sol·licitats per personal procedent d'altres províncies o àrees, o bé amb mobilitat funcional entre serveis centrals distribuïts, direccions territorials i xarxa dins d'un radi de 25 quilòmetres.

Si aquesta mobilitat produeix un canvi substancial de les condicions de treball, el treballador tindrà dret a optar per l'extinció del contracte, de manera voluntària, amb l'aplicació de condicions de l'acord però sense primes.

A les províncies o àrees amb menys sol·licituds s'aplicarà la mobilitat funcional ordinària i s'oferiran vacants a centres inTouch ja existents o de nova creació i a centres Store.

Si després de tots els ajustos de la segona fase encara no s'aconsegueix el nombre d'excedents d'una província, s'obrirà un nou procés d'adhesió a l'últim trimestre del 2021. Després, es donarà la possibilitat d'acceptar mobilitats geogràfiques voluntàries que permetin la sortida de persones a les quals s'hagués denegat la sol·licitud per pertànyer a una província on hi havia un excedent de peticionaris.

Si encara no es cobrís el contingent, una quarta fase engegarà un procés d'adscripció a inTouch existents o es crearan de nous per assignar als treballadors que fossin necessaris. Igualment, podran adscriure's a determinats treballadors a centres inTouch en règim de teletreball.

Si després de les mesures de les fases anteriors encara hi hagués un excedent de plantilla a la província o àrea de serveis centrals, es podrà aplicar la mobilitat geogràfica de fins a 75 quilòmetres fins al 30 d'abril del 2023, amb la seva corresponent compensació.

La comissió de seguiment es reunirà per avaluar cas per cas si existeixen mesures alternatives de flexibilitat interna que es puguin aplicar per solucionar l'excedent no cobert amb les mesures ofertes.

El termini d'execució de les mesures previstes en l'acord s'estendrà, amb caràcter general, fins al 31 de desembre del 2022, tot i que la direcció del banc determinarà la data concreta d'extinció de cada contracte de feina, que es comunicarà abans del 20 de setembre del 2021.

Compensació econòmica per qui s'apunti voluntàriament

L'esquema de compensacions per als treballadors que deixin l'entitat estableix tres col·lectius, en funció de l'edat. Els treballadors de 63 anys o més podran sortir del banc amb una indemnització de 20 dies per any treballat i els de 54 anys o més seran indemnitzats amb un 57% del salari fix brut anual fins als 63 anys (amb conveni especial amb la Seguretat Social fins a aquesta edat).

Les primes per als treballadors d'entre 54 i 63 anys són 18.000 euros bruts per als nascuts al 1964 o anteriors, de 23.000 euros bruts per als nascuts al 1965 i de 28.000 euros bruts per als nascuts entre 1966 i 1967. Aquest grup tindrà descompte de la prestació mínima bruta per atur i mantindrà les aportacions al pla de pensions de l'empresa i la pòlissa privada de salut.

Els treballadors de 52 i 53 anys rebran set anualitats del 57% del salari fix brut anual repartides fins als 63 anys (amb conveni especial amb la Seguretat Social fins a aquesta edat). Se'ls abonarà una prima addicional de 38.000 euros bruts, descomptant la prestació mínima bruta per atur.

Els treballadors de menys edat, i els qui tenen una antiguitat a l'empresa inferior a sis anys, obtindran un pagament de 40 dies del salari fix brut per any treballat, amb un límit de 36 mensualitats, i una prima (23.000 euros per a treballadors amb més de sis anys d'antiguitat i 13.000 euros per a treballadors amb menys antiguitat).