El Consell de Ministres aprovarà previsiblement aquest dimarts l'avantprojecte de llei que garanteix el poder adquisitiu de les pensions i que persegueix acostar l'edat efectiva de jubilació a l'edat legal mitjançant la revisió del model de jubilacions anticipades i la introducció de majors incentius per a retardar el retir del mercat laboral.

La norma, que parteix de les recomanacions del Pacte de Toledo i és fruit de l'acord amb CCOO, UGT, CEOE i Cepyme, és la primera pota de la reforma de pensions que el Govern ha compromès amb Brussel·les en el component 30 del Pla de Recuperació i Resiliència.

La reforma, que es preveu que entri en vigor en 2022, després del seu pas per les Corts, suprimirà els aspectes més polèmics de la reforma de 2013: l'índex de revaloració de les pensions (IRP), que limitava la seva pujada anual a un 0,25% en situacions de dèficit, i l'anomenat factor de sostenibilitat, que serà reemplaçat per un nou mecanisme d'equitat intergeneracional.

Encara que la substitució d'aquest últim forma part de la segona pota de la reforma de pensions, prevista per a més endavant, Govern i agents socials s'han donat de termini fins al 15 de novembre per a negociar el nou mecanisme, que entrarà en vigor en 2027 i que s'inclourà en el projecte de llei a través d'una esmena. Si no s'aconsegueix un acord en el marc del diàleg social, l'Executiu regularà el mecanisme perquè puga estar definit en el moment d'entrada en vigor de la reforma.

Amb aquesta reforma es donen compliment a diverses de les recomanacions del Pacte de Toledo, ja que es garanteix el manteniment del poder adquisitiu de les pensions amb la fixació d'un mecanisme estable de revaloració, pel qual l'1 de gener de cada any s'incrementaran les pensions d'acord amb la inflació mitjana anual registrada al novembre de l'exercici anterior. A més, si la dada és negativa, no hi haurà modificacions en les pensions.

En el text també s'estableix una avaluació periòdica cada cinc anys en el marc del diàleg social d'aquest nou mecanisme de revaloració. L'impacte financer d'aquesta mesura serà de 2,5 punts del PIB entre 2048 i 2050, que és quan la despesa en pensions sobre PIB aconseguix el seu màxim.

Jubilacions anticipades

Com a novetat, s'estableix que en el cas de la jubilació anticipada voluntària, els coeficients reductors de la pensió passaran a ser mensuals, no trimestrals, i només hi haurà períodes transitoris d'aplicació dels mateixos en el cas de les pensions màximes.

En la majoria dels casos aquests coeficients seran més baixos que els actualment vigents a canvi de retardar la bestreta de la jubilació dos mesos. Per als qui tinguen cotitzats menys de 38 anys i 6 mesos, avançar la seva jubilació 24 mesos suposarà una reducció en la seua pensió d'entre el 21% i el 3,26% (1 mes abans); per als quals tinguen més de 38 anys cotitzats i 6 mesos, però menys de 41 anys i 6 mesos, la reducció màxima serà del 19% (24 mesos) i la mínima del 3,11% (1 mes).

Per la seva banda, el coeficient reductor passarà a ser del 17% si els que tenen més de 41 anys i 6 mesos cotitzats, però menys de 44 anys i 6 mesos, es jubilen dos anys abans. Si ho fan un any abans, la reducció serà del 2,96%. Finalment, els que tinguen més de 44 anys i mig cotitzats tindran una reducció del 13% per jubilar-se dos anys abans i del 2,81% un mes abans.

Com a excepció, si en el moment d'acollir-se a la jubilació anticipada voluntària el treballador estiguera percebent el subsidi d'atur durant almenys tres mesos, els coeficients reductors que s'aplicaran seran els establits per a la jubilació anticipada involuntària.

Els nous coeficients reductors inclosos en aquesta reforma s'aplicaran sobre la quantia de la pensió, i sempre respectant la limitació màxima. Quan la pensió supere el límit establit per a l'import de les pensions, els coeficients reductors s'aplicaran de manera gradual, en un termini de deu anys, a explicar des de l'1 de gener de 2024.

El text modifica a més el procediment de sol·licitud de la jubilació anticipada per raó de l'activitat i modifica la regulació de la jubilació anticipada no imputable al treballador (involuntària), permetent nous supòsits per a acollir-se a aquesta modalitat, com l'acomiadament per rebutjar un trasllat que implique canvi de residència o després d'imposar l'empresa una modificació substancial de les seues condicions de treball.

D'altra banda, sobre els dos anys immediatament anteriors a l'edat de jubilació ordinària, s'aplicarà en determinació de la pensió de jubilació anticipada involuntària els mateixos coeficients que en la modalitat voluntària en aquells supòsits en els quals el nou coeficient és més favorable que el que hi havia fins ara.

Incentius a la jubilació demorada

Així mateix, s'estableix l'exoneració de cotitzar per contingències comunes a partir del compliment de l'edat de jubilació que correspongui a un treballador i, per cada any de retard, es podrà ben obtindre un percentatge addicional del 4%, una quantitat a alçada en funció de la quantia de la pensió o una combinació de les dos.

En la jubilació activa s'exigirà com a condició per a accedir a la mateixa almenys un any des del compliment de l'edat ordinària de jubilació. Aquesta modalitat es revisarà en el mercat del diàleg social en un termini màxim de 12 mesos.

Amb la finalitat d'afavorir la permanència en el mercat laboral de treballadors de més edat, s'estableix una reducció del 75% de les quotes empresarials a la Seguretat Social per contingències comuns durant la situació d'incapacitat temporal dels treballadors que hagen complit 62 anys.

Prohibició de clàusules de jubilació forçosa

La reforma de pensions prohibeix establir clàusules de jubilació forçosa per a treballadors de menys de 68 anys a partir de l'entrada en vigor de la mateixa. En els convenis subscrits amb anterioritat, aquestes clàusules podran ser aplicades fins a tres anys després de la finalització de la vigència inicial pactada per al conveni.

A més, si s'estableixen aquestes clàusules en els convenis, les empreses hauran de contractar com a mínim a temps complet i de manera indefinida a un treballador per cada jubilat forçós.

Excepcionalment, el límit d'edat establit (menys de 68 anys) podrà rebaixar-se fins a l'edat legal ordinària de jubilació quan la taxa d'ocupació de les treballadores en les activitats econòmiques de l'àmbit funcional del conveni siga inferior al 15% de les persones ocupades i sempre que es complisquen diversos requisits, entre ells la contractació simultània d'almenys una dona de manera indefinida i a temps complet.

Despeses impròpies

El text també arreplega la culminació del procés de separació de fonts de la Seguretat Social al llarg de la legislatura.

Sobre els autònoms, el nou sistema de cotització per ingressos reals s'inclourà en una norma intermèdia, encara que el compromís és que estiga aprovat abans del segon trimestre de 2022.

El text preveu la creació de l'Agència Estatal de Seguretat Social en un termini de sis mesos i abordar la revisió del marc regulador de les pensions de viudetat de les parelles de fet per a equiparar les seues condicions d'accés a les dels matrimonis.

A més, la clàusula de salvaguarda es mantindrà en la seua regulació actual amb caràcter indefinit i, en un màxim de tres mesos, es desenvoluparà un reglament per a la inclusió en la Seguretat Social dels becaris, encara que no tinguen remuneració.