04 de maig de 2021
04.05.2021
L'Empordà

En què afecta la Covid a la declaració d'IRPF?

Aspectes que cal trenir en compte en aquest exercici excepcional afectat per la pandèmia

03.05.2021 | 19:02
L'equip directiu de RM Assessors.

La pandèmia derivada de la Covid-19 ha afectat de forma molt greu la salut de moltes persones i l'economia de tothom. Aquesta incidència econòmica repercuteix en la forma següent, segons els casos i les circumstàncies, en la declaració de la renda del 2020 que s'haurà de presentar fins al 30 de juny. Aquests serien uns apunts per tenir en compte segons RM Assessors.

Treballadors afectats per ERTO
S'hauran de declarar les prestacions rebudes. Si la declaració surt a ingressar, el pagament es podrà fraccionar en sis quotes.

Treballadors que hagin fet teletreball des de casa
Si l'empresa s'hagués limitat a compensar les despeses originades pel teletreball, el treballador no haurà de declarar les quantitats rebudes per aquest concepte. Però, si l'empresa hagués satisfet per aquest concepte una quantitat que superi les despeses, el treballador haurà de declarar la diferència.

Arrendadors d'immobles que s'hagin vist obligats a negociar la renda amb els seus arrendataris
En cas de reducció temporal de la renda o de moratòria en el pagament d'algunes mensualitats, l'arrendador sols haurà de declarar l'ingrés que correspongui als imports realment facturats. Tanmateix, si s'hagués condonat el deute, l'arrendador haurà d'imputar la renda com si l'hagués cobrada.

Empresaris i autònoms. estimació objectiva
No es computarà com a període d'activitat els dies en què va estar declarat l'estat d'alarma en el primer semestre de 2020, ni els dies del segon semestre de 2020 en els quals, amb l'estat d'alarma declarat o sense, s'hagués suspès l'activitat a causa de les mesures adoptades per la Covid-19.

Del rendiment net resultant dels mòduls s'aplicarà una reducció general del 20% (en lloc del 5%). La reducció serà de fins al 35% per a les activitats relacionades amb l'hostaleria, el turisme i el comerç.

La prestació extraordinària per cessament d'activitat concedida per la Seguretat Social s'haurà de declarar com un rendiment del treball i l'exclusió de pagament de les quotes del RETA no es considera ingrés ni despesa.

Les subvencions rebudes de la Generalitat que tinguin per objecte compensar la pèrdua d'ingressos en l'activitat, s'haurà d'imputar a l'exercici en què es concedeixin.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook