Els treballadors que el 2020 s'han vist afectats per un expedient de regulació temporal d'ocupació (ERTO) hauran de tenir en compte algunes particularitats a l'hora de presentar la seva declaració de la renda de 2020, la campanya de la qual comença el pròxim 7 d'abril.

El fet de tenir més d'un pagador, els possibles errors comesos pel Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE) en l'abonament de prestacions o les retencions aplicades poden tenir conseqüències importants en la declaració. Aquestes són algunes claus:

Per què és diferent la declaració de la renda per als afectats per un ERTO?

Perquè els treballadors que s'han vist afectats per un ERTO han cobrat una prestació del SEPE, de manera que en l'exercici 2020 han tingut dos pagadors (la seva empresa i el SEPE) a l'efecte de tributació.

La seva situació tributària és la mateixa que la de qualsevol treballador que hagi tingut més d'un pagador, però diferent de quan es té només un.

Què suposa tenir dos pagadors?

Que el llindar que obliga a presentar la declaració de la renda és més baix.

Quan el contribuent té un únic pagador només està obligat a presentar la declaració de la renda si els seus ingressos l'any superen els 22.000 euros, encara que pot presentar-la voluntàriament si està per sota d'aquesta quantitat.

Quan el contribuent té més d'un pagador està obligat a presentar declaració si ha ingressat més de 14.000 euros, tret que els abonaments de tots els pagadors a partir del segon no aconsegueixin els 1.500 euros. Això és així perquè uns pagadors desconeixen els abonaments i retencions dels altres, per la qual cosa és necessari ajustar la tributació.

Cal pagar més si es tenen dos pagadors que si se'n té un?

No. La tributació és la mateixa, ja que depèn dels ingressos obtinguts i no del nombre de pagadors.

Llavors, el resultat de la declaració serà igual que el d'altres anys?

Depèn de les retencions que s'hagin practicat. Normalment, quan un treballador té un únic ocupador, aquest li aplica retencions d'acord als seus ingressos. No obstant això, si té més d'un pagador cap sap quins són els ingressos totals, per la qual cosa les retencions podrien ser excessives o insuficients i això haurà de ser ajustat en la liquidació de l'IRPF.

En el cas dels afectats per un ERTO, si les prestacions que han rebut són petites és probable que el SEPE a penes els hagi aplicat retencions, per la qual cosa hauran d'abonar els impostos pendents amb la declaració.

I què passa amb les deduccions?

Les deduccions familiars -per família nombrosa, ascendents o descendents amb discapacitat a càrrec o famílies monoparentals amb dos fills que no rebin anualitat per aliments- no es veuen afectades, ja que van vinculades a l'alta en la Seguretat Social o al cobrament de prestacions.

No obstant això, la prestació per maternitat, que cobren les dones amb fills menors de tres anys, està vinculada al desenvolupament d'una activitat per compte propi o aliè, de manera que si s'interromp per un ERTO o cessament d'activitat es deixen de complir els requisits per a aplicar-la.

Què passa si hi ha errors en els pagaments del SEPE?

Aquesta és una de les principals preocupacions de molts col·lectius i fins i tot el Defensor del Poble ha alertat de la situació excepcional en què es troben els treballadors que han rebut prestacions per un ERTO superiors a les que els corresponien.

Segons els tècnics d'Hisenda (Gestha), si el SEPE ha reclamat el reintegrament de les quantitats abonades indegudament i s'han retornat en 2020, les dades fiscals haurien de ser correctes i reflectir els ingressos reals.

En canvi, si el SEPE ha exigit el reintegrament i s'ha efectuat la devolució en 2021 és possible que l'esborrany no reculli l'ajust. En aquests casos, el contribuent hauria de modificar l'esborrany per a consignar les quantitats reals cobrades, una vegada descomptada la devolució.

Finalment, en els casos en què el SEPE encara no ha reclamat el reintegrament en el moment de presentar la declaració, el contribuent ha de declarar el total d'ingressos rebuts. Posteriorment, una vegada que el SEPE demani el reintegrament i es realitzi la devolució, el contribuent podrà presentar una sol·licitud de rectificació d'autoliquidació per a corregir la declaració i, en el seu cas, recuperar les quantitats tributades de més.

Està previst algun canvi en la tributació d'aquest col·lectiu?

No. La ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, ha insistit que la normativa de l'IRPF no ha canviat i que tots els contribuents pagaran "en funció del que han cobrat, ni un euro més ni un euro menys".

Què recomanen els experts?

Els experts recomanen revisar totes les dades abans de confirmar l'esborrany, especialment els referents a les quantitats rebudes del SEPE i les possibles devolucions.