El Departament de Justícia ocuparà amb personal fix una de cada dues places de vigilància penitenciària que ara estan cobertes amb interins. La Generalitat ha arribat a un acord amb UGT, CCOO, CSIF i IAC-CATAC, que sumen prop del 80 % dels representants dels treballadors de presons, sobre les bases de la convocatòria, que serveixen per establir els criteris de selecció dels aspirants. Són les primeres places que es convoquen des de 2010 per reduir la temporalitat en el col·lectiu de tècnics especialistes de serveis penitenciaris, considerats serveis essencials.

La convocatòria servirà per cobrir 232 llocs de treball dels 475 ocupats per interins, d’una plantilla de 2.967 treballadors de vigilància penitenciària. En total, sense comptar les persones que s’incorporen per cobrir substitucions i reforços, als centres penitenciaris hi treballen 5.244 professionals: funcionaris de vigilància, psicòlegs, educadors, treballadors socials, juristes, mestres, personal sanitari i del CIRE, entre d’altres.

Examen teòric, proves pràctiques i curs selectiu

Un cop assolit l’acord amb els representants sindicals, la convocatòria es podria publicar en les properes setmanes. Tindrà un format de concurs oposició. En primer lloc, els aspirants faran les proves teòriques. Un cop superades, els interins poden aportar la seva experiència laboral, que comptarà com a mèrit. I, finalment, els que arribin amb millor puntuació a aquesta fase, havent aprovat també unes proves físiques, hauran de superar un curs selectiu i un període de pràctiques.

A la convocatòria s’hi podran presentar les persones amb nacionalitat espanyola o de qualsevol estat membre de la Unió Europea, amb coneixement de les llengües oficials, amb titulació mínima de batxillerat o tècnic i sense antecedents penals.

Oferta pública de penitenciaris, bombers, agents rurals i mossos

Les places a centres penitenciaris són part de l’oferta pública d’ocupació aprovada pel Govern el novembre passat, amb l’objectiu d’avançar en la consolidació de plantilles amb la reducció dels llocs de treball ocupats de manera temporal als cossos de vigilància penitenciària, però també de mossos d’esquadra, bombers i agents rurals.

Consolidació de 900 professionals de les presons

La convocatòria de funcionaris de presons se suma a les que ja s’han dut a terme amb altres col·lectius de professionals dels centres penitenciaris per a la consolidació de prop de 900 llocs de treball durant els darrers tres anys. Són 120 places de treballadors socials, 63 de juristes, 388 d’educadors socials i 75 de psicòlegs. Part dels professionals ja s’hi han incorporat, i una altra part ho faran de manera progressiva a mesura que es resolguin els processos pendents.