26 de maig de 2020
26.05.2020
L'Empordà
Beneficis fiscals

Els donatius per la Covid-19 al tresor públic desgravaran a la Renda de l'any vinent

L'Agència Tributària explica els beneficis de les aportacions econòmiques

25.05.2020 | 19:01
Les donacions al tresor públic generen deduccions fiscals.

La crisi sanitària generada pel coronavirus té una àmplia repercussió en tots els àmbits de la nostra quotidianitat, també en el de les obligacions fiscals. L'Agència Tributària ha donat a conèixer un llistat de beneficis que es podran derivar a la declaració del 2021 a partir de les donacions fetes enguany al tresor públic relacionades amb aquest tema.

D'acord amb el Reial decret llei 11/2020, de 31 de març (article 47), les donacions realitzades per a donar suport a la lluita contra la pandèmia «queden afectades al finançament exclusiu de les despeses derivades de la crisi sanitària provocada per la Covid- 19 i es poden destinar a atendre despeses com ara equipaments i infraestructures sanitàries, material, subministraments, contractació de personal, investigació i qualsevol altre que pugui contribuir a reforçar les capacitats de resposta enfront d'aquesta crisi sanitària».

Els beneficis fiscals previstos

La Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge, estableix una sèrie de beneficis fiscals als donatius i donacions realitzades a les entitats beneficiàries de mecenatge, entre les quals es troben, entre altres, l'Estat, les comunitats autònomes i les entitats locals.

Les donacions realitzades en l'any 2020 tindran efectes fiscals en les declaracions corresponents a 2020 el termini de presentació de les quals s'iniciarà com a regla general en l'any 2021.

Els contribuents de l'IRPF tindran dret a aplicar una deducció sobre la quota íntegra de l'impost respecte de les donacions realitzades a partir de l'1 de gener del 2020 en dos trams que van en imports de fins a 150 euros i superiors a 150 euros.

Els contribuents de l'Impost sobre Societats i contribuents de l'Impost sobre la renda de no residents (IRNR) amb establiment permanent també tindran dret a aplicar una deducció sobre la quota íntegra de l'impost, minorada en les bonificacions, deduccions per doble imposició i per incentivar la realització de determinades activitats.

Els contribuents de l'IRNR sense establiment permanent tindran dret a aplicar la mateixa deducció esmentada per als contribuents de l'IRPF en les declaracions que presentin per fets imposables esdevinguts en el termini d'un any des de la data del donatiu, donació o aportació (la base d'aquesta deducció no podrà excedir del 10 per 100 de la base imposable del conjunt de les declaracions presentades en aquest termini).

És important recordar que la Llei 49/2002 estableix l'exempció dels guanys patrimonials i de les rendes positives que es posin de manifest en ocasió d'aquests donatius, donacions o aportacions realitzades. El mateix passa amb ocasió de la transmissió de terrenys urbans o de drets reals sobre aquests, en el cas de l'Impost sobre l'Increment de Valor dels terrenys de naturalesa urbana (comunament coneguda com a plusvàlua municipal).

Per acreditar la justificació d'aquests donatius, donacions i aportacions deduïbles, s'expedirà un certificat per l'Administració de l'Estat (en el cas de les donacions a què es refereix l'article 47 de l'RD-Llei 11/2020).

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook