El govern espanyol farà un nou pagament de la prestació extraordinària per cessament d'activitat als autònoms el proper 30 d'abril. El Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions ha establert que els que van rebre el primer abonament divendres passat (més de 919.000) han de percebre la part proporcional del mes d'abril (17 dies) i els que van tenir el reconeixement posteriorment o el tinguin en els pròxims dies percebran l'equivalent a 47 dies. Fins el 21 d'abril s'havien resolt favorablement 1.039.598 prestacions i se n'havien denegat 38.605, incloses 3.685 desistides, de manera que la taxa d'acceptació supera el 90%. Hi ha encara 76.722 pendents de resolució.

Fins aquest dimecres, la Seguretat Social havia rebut més de 1.154.000 de sol·licituds, el que suposa que el percentatge d'autònoms que han sol·licitat la prestació se situa en el 35,5% dels cotitzants. Amb l'objectiu de facilitar la tramitació d'aquesta prestació als autònoms que encara no estiguessin adscrits a cap mútua, dimarts passat el Consell de Ministres va aprovar un reial decret-llei que permet que ho puguin fer per sol·licitar-la.

La prestació extraordinària per cessament d'activitat per a autònoms pot sol·licitar-la qualsevol treballador per compte propi que es vegi afectat pel tancament del seu negoci a causa de la declaració de l'estat d'alarma pel coronavirus o la facturació hagi caigut un 75% respecte a la mitjana mensual del semestre anterior. En el cas d'alguns col·lectius com l'agrari, de la mar - amb unes activitats molt estacionals- o de la cultura i l'espectacle, el període de càlcul s'adapta a les peculiaritats d'aquests sectors.

La quantia d'aquesta prestació gestionada per la Seguretat Social és l'equivalent al 70% de la base mínima de cotització en el Règim Especial de Treballadors Autònoms o, si s'escau, en el règim especial de la Mar, el que suposa un mínim de 661 euros al mes. A més, els autònoms que la percebin estaran exempts de pagar les cotitzacions del mes. Si quan els concedeixin la prestació ja han pagat les quotes, la Tresoreria General de la Seguretat Social les reintegrarà d'ofici.

Per sol·licitar-la no s'exigeix període mínim de cotització, només cal estar donat d'alta a la Seguretat Social i trobar-se al corrent de pagament de les cotitzacions socials. A més, és compatible amb qualsevol altra prestació de la Seguretat Social que el sol·licitant estigués percebent, com per exemple, orfandat o viduïtat, i fos compatible amb l'exercici de l'activitat que desenvolupava.