08 de maig de 2019
08.05.2019
Barcelona

Les entitats ambientalistes reclamen una moratòria de noves granges de porcs

S'han manifestat avui davant la seu del departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

08.05.2019 | 13:32
L'acció reivindicativa davant de la seu del DARPA.

Totes les entitats ecologistes de Catalunya, davant la "greu situació ambiental deguda a l'elevada densitat de cabana porcina a Catalunya", han protagonitzat una acció reivindicativa davant la Conselleria del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i reclamen una moratòria de noves granges de porcs i les ampliacions de les existents a Catalunya.

Segons el col·lectiu, l'excepcional increment de la ramaderia intensiva a Catalunya ha esdevingut un problema ambiental i social de primera magnitud que cal abordar d'immediat. La proliferació de projectes de noves granges o d'ampliació de les explotacions ramaderes porcines preexistents afecta la pràctica totalitat dels municipis de Catalunya.

Les conseqüències d'aquesta activitat provoca la contaminació de les aigües per nitrats de més del 41% dels aqüífers de tot Catalunya i la contaminació del sòl per excés de fertilitzants agrícoles del 34% de tots els sòls de Catalunya, amb presència d'excés de fòsfor, potassi i altres minerals pesants com el coure i el zenc procedents de dejeccions ramaderes.

La densitat del nombre de granges de porcs, en 10 comarques catalanes en les que es produeix el 75% de porcs, ha arribat a 614 porcs/Km2, extrem que supera la densitat mitjana de qualsevol altre indret del planeta (Espanya, com a primer productor europeu: 57 porcs/Km2, Alemanya 76 porcs/Km2, França 26 porcs/Km2).

Les emissions d'amoníac de les dejeccions ramaderes són un dels gasos d'efectes hivernacle que més incidència tenen en el canvi climàtic i representen el 94% de les emissions, superant en més del 30% el sostre compromès des de l'any 2010 d'aquestes emissions.

139 municipis de tot Catalunya tenen concentracions de nitrats en la xarxa d'abastament d'aigua per sobre del límit permès.

Per això, denuncien "l'incompliment generalitzat del règim de distàncies mínimes establertes per motius de sanitat animal per a les explotacions ramaderes porcines quan són objecte d'ampliació. Amb la inaplicació d'aquestes distàncies per part de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i amb infracció de la Llei estatal de sanitat animal".

Els manifestants afirmen que "el 72% de les explotacions ramaderes porcines es situen a menor distància sanitària de la requerida en la reglamentació estatal bàsica. L'excés d'antibiòtics en l'alimentació de bestiar causa l'aparició i propagació de resistència als antimicrobians que s'ha convertit en un problema de salut pública. El patiment animal i les condicions d'engreix i estabulació són inadmissibles i esfereïdors".

També fan sortir a la llum "l'icompliment generalitzat de les condicions d'aplicació de les dejeccions i de fertilització adob dels camps. Manca d'anàlisi periòdic de l'estat i condicions del sòl i de les revisions i controls efectius de les basses de purins. Incompliment generalitzat dels objectius i requeriments de les Directives Europees de protecció i millora de la qualitat de les masses d'aigua subterrànies".

Segons aquestes entitats, la confirmació d'aquesta gravíssima situació pel que fa a la contaminació del sòl i dels aqüífers conseqüència de l'increment de les explotacions ramaderes porcines, de la mala gestió del sector i de la manca de control per part de l'Administració Pública s'ha produït amb l'emissió de l'Informe del Síndic de Greuges de Desembre de 2016 que porta per títol "Informe sobre la contaminació provocada per purins a Catalunya" i en l'Informe preliminar del Projecte de nou Decret regulador de les dejeccions ramaderes del Govern de la Generalitat de Cataluny.

Per tot això i davant l'excepcional gravetat del cas, les Entitats signants del present Manifest insten, a les Administracions Públiques amb competències en la matèria, a "reaccionar de forma urgent, a modificar les polítiques agrícoles, ramaderes i de gestió de l'aigua i dels recursos naturals, a aturar les autoritzacions de noves explotacions ramaderes porcines i ampliacions de les preexistents i a realitzar les següents actuacions:

1. Adopció immediata d'una Moratòria urbanística i acordar la suspensió de llicències relatives a noves sol·licituds d'instal·lació de granges de porcs o sol·licituds d'ampliacions, incloent llicències d'obres, llicències i autoritzacions ambientals, tramitació i aprovació de Plans especials i Projectes d'actuació específica per l'autorització d'implantació en SNU, a totes les comarques catalanes

2. Redactar i implementar un Pla de descontaminació dels aqüífers declarats vulnerables per contaminació de les aigües per nitrats.
3. Informar desfavorablement de qualsevol nova instal·lació de granges porcines i qualsevol petició d'ampliació en zones vulnerables i que no respecti el règim de distàncies del Reial Decret 324/2000 de 3 de Març.

4. Elaboració d'un Pla de reducció de dejeccions ramaderes que comporti la reducció de
20.000 tones de nitrogen.

5. Creació i implementació d'un cànon ramader que repercuteixi sobre els titulars de les explotacions porcines responsables de la contaminació del sòl i de l'aigua els costos dels processos de recuperació dels aqüífers i descontaminació gradual del sòl i compensi els costos que no s'internalitzen.

6. Revisar la situació de les explotacions ramaderes existents verificant el compliment o no del règim de distàncies i incoar procediments de revisió d'ofici i de declaració de nul·litat de les autoritzacions ambientals atorgades sense respectar el règim de distàncies. Tot aplicant un Pla de tancament de les explotacions en situacions irregulars.

7. Exigir l'obligatorietat d'analitzar els sòls que configuren la base agrícola per aplicar les dejeccions i l'estat de l'aqüífer, amb periodicitat anual per empreses de control ambiental a càrrec dels titulars de les explotacions.

El manifest està sotasignat per les següents entitats:
ADENC (Vallès)
Associació Naturalistes de Girona (comarques gironines)
CEPA (Barcelonès)
GEPEC (comarques tarragonines)
Grup de Defensa del Ter (Osona)
IAEDEN-Salvem l'Empordà (Empordà)
IPCENA (comarques lleidatanes)
Justícia Alimentària (Barcelona)
Limnos (Pla de l'Estany)
Salvem els Plans de Conill (Urgell)
Salvem l'Empordà de purins (Empordà)
Vall del GES (Osona)
Verds de Badalona (Badalona)

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook